2017 > 06

Moderaterna i Norrbotten vill se kraftfulla vårdreformer för att förbättra tillgängligheten inom vården och stärka den katastrofalt dåliga ekonomin för en hållbar sjukvård i framtiden. Sjukvården i Norrbotten har aldrig varit dyrare än vad den är idag och dessutom aldrig erbjudit norrbottningarna så lite vård, skriver moderaterna Mattias Karlsson och Linda Frohm.

Socialdemokraterna har genom misskötsel, inkompetens och frånvaro av nödvändiga vårdreformer styrt regionskutan till skattehöjningar, ekonomiskt kaos och återkommande nedläggningar och centraliseringsiver. Den senaste tidens utveckling kring Kiruna och Kalix sjukhus är tydliga exempel på Socialdemokraternas vägval i sjukvården.

Socialdemokraterna började i regeringsställning med att montera ner en av de viktigaste nationella satsningar som gjorts för att förbättra tillgängligheten i vården, kömiljarden. Den som alliansregeringen införde och som bidrog till att halvera vårdköer i Sverige. Nu är väntetiderna i vården de längsta sedan mätningarna påbörjades.

Vården ska vara trygg och fungera för alla. Socialdemokraterna utlovar mer nära vård med kortare köer. Men hur skall det gå till? Politiken hittills är ett underkännande präglat av en mycket stor passivitet och senfärdighet. Inte ens den stenhårda kritiken från revisorerna väljer man att lyssna till.

Moderaterna i Norrbotten sitter däremot inte passiva och tänker definitivt inte vänta på att Socialdemokraterna ska ta sig an sitt ledarskap för vården. Det finns inte tid för det.
Inför valet 2018 avser Moderaterna i Norrbotten söka stöd för att utveckla framtidens nära vård genom att bygga ut primärvården, koncentrera vård för hög kvalitet och patientsäkerhet samt stödja utvecklingen av fler digitala vårdformer och tjänster. De fem sjukhusen skall utvecklas genom att resurserna blir mer lättrörliga och snabbt kan flyttas dit de behövs. De täta skotten mellan divisioner och avdelningar måste bort.

Väntetiderna och köerna är inte värdiga och måste arbetas bort. Klarar inte Region Norrbotten av att leverera vård i tid så skall man vara patienten behjälplig att söka finna den vården någon annanstans i landet. Vi vet att stora regionala skillnader i väntetider och köer inte är någon slump. De sex landsting/regioner med sämst utfall är dessutom alla styrda av Socialdemokraterna.

Det handlar om fler närakuter, anpassa öppettider efter behov och införa samordningsansvar för listade patienter så att man alltid vet vart man ska vända sig. Därtill ska stor vikt läggas vid kontinuitet. Patient och anhörig ska ha en fast vårdkontakt att kunna vända sig till. Den mobila hemsjukvården för de mest sjuka äldre skall ingå som en betydande del i den nära vården.

Värdig vård i livets slutskede är en mycket viktig fråga för oss moderater. God tillgång till palliativ vård ska finnas i hela länet. Vi vill att man i länet skapar ett Hospice med specialiserad vård för de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede.

Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap för att vända vårdutvecklingen, minska växande vårdköer och stärka den nära vården samt vända den ekonomiska utvecklingen.
Patienter och patientsäkerhet ska alltid sättas främst tillsammans med vårdpersonalens arbetsmiljö.

Vi måste bli länets mest attraktiva arbetsgivare. Inte bara den största.
 
Allt detta, ovan nämnda, kräver konkreta vårdreformer nu. Inte imorgon.
Socialdemokraterna har visat tydligt att de totalt saknar förmågan och viljan att göra rätt
val framåt.
 
Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags för det nu.

Linda Frohm
Förbundsordförande Moderaterna Norrbotten
Mattias Karlsson
Regionråd i opposition (M)
 

Läs hela inlägget »

Maria Stenbergs anförande om den strategiska planen och budget i regionfullmäktige, den 20 juni, var cirka
10 minuter uteslutande av floskler utan förankring i sin praktiska politik.
Listar några av dem här nedan:

Vi skall bygga attraktiva arbetsplatser
Verkligheten – Personalen vädjar om stöttning i vardagen, avdelningar stängs och hotas av stängning på grund utav att personalen har en dålig arbetsmiljö.

Det går bättre för Region Norrbotten
Verkligheten – Man höjde alltså skatten 2016 med hela 625 miljoner och använde redan samma år 400 miljoner för att balansera sina egna underskott. Trots detta och skarp kritik från revisionen så talar man i väldigt nöjda brösttoner om att allting nu är mycket bättre.

Vi har kontroll på kostnadsutveckling
Verkligheten - 1,7 miljarder i underskott i hälso- och sjukvården sedan 2011.
Förväntat underskott för 2017 är ytterligare 300 miljoner.

Alla norrbottningar skall kunna ta del av sjukvården jämlikt
Verkligheten – Köerna ökar kraftigt och vårdens tillgänglighet är under kraftigt hot.

Kostnader och intäkter måste vara i balans
Verkligheten -  Inte någon har väl missat hur bristfälligt s-majoriteten har hanterat ekonomin de senaste åren. Trovärdigheten i detta borde vara i princip noll.

Det är med en förbluffande frånvändhet från verklighetsbilden som Maria Stenberg och Socialdemokraterna ger sin syn på sjukvården i Norrbotten. Ingen skall förledas att tro på att Socialdemokraterna kommer att ändra på någonting. Centraliseringarna kommer att fortsätta, köerna kommer att fortsätta att öka och ekonomin kommer fortsatt att försämras fram tills dess att Socialdemokraterna tar till det enda verktyg man har i sin verktygslåda. Nämligen skattehöjning. En kvalificerad gissning är att den kommer redan 2019.
 
Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Flygskatten är ett stort hot mot den verksamhet som Luleå Tekniska Universitet bedriver. En stor del av universitets studenter kommer från regioner utanför Norrland. Låt oss inte bestraffa dessa för att de väljer att söka sig till Norrland

Luleå Tekniska Universitet bedriver forskning och utbildning inom många områden där det idag råder stor kompetensbrist på arbetsmarknaden. Exempelvis kommer det inom några år vara en brist på över 50 000 ingenjörer i Sverige. Universitet innehar idag en av landets större tekniska fakulteter. Det förslaget till flygskatt som har presenterats skulle göra det mindre attraktivt att välja att utbilda sig till ingenjör vid campus i Luleå.
 
Det är idag redan kostsamt att resa mellan hemorter utanför norrlandsgränserna. För Luleåstudenter skulle en flygskatt innebära ett påslag på ungefär 25 procent av priset för flygbiljetter. Det skulle alltså bli ungefär 320 kronor dyrare för en student från Malmö att resa från Luleå. Tåg är ingen fullvärdigt substitut då restiderna i många fall är orimligt långa och priserna är i många fall betydligt högre.
 
De vinster för klimatet som flygskatten tänkt medföra tycks utebli. Enligt det betänkande som överlämnats från utredningen till finansdepartementet beräknas en flygskatt minska nyttjandet av inrikesflyg med cirka 3 procent. Flyget står idag för ungefär 1 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxidekvivalenter. Skatten medför således att utsläppen kommer minska med max ett par promille från dagens nivåer. Det är därför inte speciellt svårt att se att förslaget enbart är plakatpolitik som inte gör några större vinster för miljön.
 
Att rädda vårt klimat bör självfallet vara en prioriterad fråga men det bör också ske genom återgärder som faktiskt gör skillnad. Exempelvis bör vi istället göra det mer lönsamt att plugga genom att ta bort de straffskatter som finns på högre utbildning. Det skulle främja innovationer och teknisk utveckling som på riktigt skulle resultera i utveckling på klimatområdet.
 
Luleå är på många sätt drivande i den tekniska utvecklingen även utanför universitetens lokaler. På senare år har Luleå etablerat sig som något av ett IT-kluster med stora satsningar på exempelvis serverhallar för Facebook.
 
Låt oss ta vara på studenter och ge dem förutsättningar och inte hinder.
Det är så vi skapar tillväxt i norrland.
 
Ina Djurestål
Riksordförande Moderata Studenter
 
Baran Calisir
Ledamot av Moderata Studenters riksstyrelse

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter