2017 > 05

I 80 år har Jägareförbundet haft hand om det allmänna uppdraget kring viltvård i Sverige. Men nu tycks Miljöpartiet använda EU som bräckjärn för att frånta förbundet den uppgiften. Om Socialdemokraterna inte sätter stopp för dumheterna hotas hela den svenska folkrörelsemodellen.
Att ta ifrån Jägareförbundet det allmänna uppdraget är att öppna Pandoras ask. Alla organisationer som får bidrag från staten för att utföra arbete i det allmännas intresse riskerar att drabbas.
Det allmänna uppdraget får Jägareförbundet från staten för att på ideell basis sköta delar av den praktiska jakt- och viltvården. Det är ett uppdrag som förbundet har skött i 80 år utan anmärkningar från tidigare regeringar, och som dessutom finansieras genom avgifter som jägarna själva har betalat in.
 
Översyn istället för försvar
I somras lämnades det in ett klagomål till EU-kommissionen. Den klagande påstod att det allmänna uppdraget ska betraktas som ersättning för tjänster snarare än bidrag och att det därför bör upphandlas i enlighet med EU:s bestämmelser för offentlig upphandling.
Regeringen kunde då ha försvarat det allmänna uppdraget och frågan hade varit ur världen.
I stället lät regeringen meddela att den ska skulle göra en översyn, som skulle vara klar innan årets slut, men som fortfarande pågår.
 
Tafatt agerande
Regeringens tafatta agerande i frågan beror på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är splittrade och inte kan komma överens. Det är inte första gången Miljöpartiet använder sig av EU som bräckjärn för att försvåra för svenska jägare.
Det är illa nog att de gör det i enskilda jaktfrågor som när det kommer till vargjakten, men den här gången riskerar regeringens agerande att få komplikationer långt bortom det allmänna uppdraget.
Om regeringen landar i att uppdraget ska upphandlas innebär det att samma regler kommer att gälla för andra liknande icke-vinstdrivande organisationer, som får bidrag från staten för att utföra uppgifter som är av allmänintresse.
 
Drabbar folkrörelsen
Genom översynen öppnar regeringen Pandoras ask. Landar regeringen i att det allmänna uppdraget ska upphandlas kommer EU-kommissionen inte att nöja sig med det.
Då kommer även andra organisationer, som tar emot bidrag på liknande sätt, att påverkas.
Detta skulle drabba alltifrån Naturskyddsföreningen, som precis som Jägareförbundet får bidrag ur Viltvårdsfonden, till RFSU, Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet, som alla får bidrag efter beslut från regeringen, att använda för ett angivet syfte i allmänhetens tjänst.
Vi talar alltså om stora delar av det Folkrörelsesverige, som särskilt Socialdemokraterna så ofta säger sig vilja värna.
 
Bidrag på 40 miljarder
De totala bidragen och transfereringarna från offentlig sektor till ideella föreningar och övriga organisationer omfattar varje år mer än 40 miljarder kronor.
Krav på upphandling skulle öka den administrativa bördan för alla inblandade eftersom staten i förväg behöver identifiera vilka åtgärder och arbetsprogram organisationer måste följa.
Det skulle bli mycket svårt för organisationerna att utföra det arbete som i dag görs av dem i det allmännas intresse och kostnaden för skattebetalarna skulle skjuta i höjden.
 
MP jagar jägare
Vi vet att Miljöpartiet, som i frågan om licensjakten på varg, gärna tar chansen att sätta dit jägarna så fort de får chansen.
Att Socialdemokraterna däremot inte sätter ned foten är djupt oansvarigt. Det är dags att regeringen slutar ducka, kommer överens och tar strid för den svenska modell och det ideella engagemang som fungerat så väl under så lång tid.
 
Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker
Åsa Coenraads (M)
Riksdagsledamot

Läs hela inlägget »

Flyttar Nordea förloras över 8 miljarder i skatteintäkter. Det motsvarar ungefär 21000 sjuksköterskor.
Med all önskvärd tydlighet påminns vi nu återigen om att det är jobb och företagande som lägger grunden för vår gemensamma välfärd.
Politiskt är detta ett haveri. Noteras bör att det finns politiker som välkomnar detta och tycker det är bra att Nordea flyttar sitt huvudkontor. Ett helt obegripligt resonemang. Vi måste höja blicken och fundera på konsekvenserna. Sverige behöver fler företag, fler jobb och fler huvudkontor och inte minst fler skattebetalare - inte färre. Gör om. Gör rätt.

Läs hela inlägget »

Trots att svensk ekonomi just nu går bra, så finns ett utanförskap som hotar vår sammanhållning. Det syns tydligast i den jobbklyfta som går mellan inrikes och utrikes födda och att närmare en miljon människor lever på bidrag i stället för att arbeta. Otryggheten blir allt mer utbredd och för få brott klaras upp. Sverige påverkas av det försämrade säkerhetsläget.
I Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2017 möter vi dessa problem med ett reformpaket om 37 miljarder kronor för jobb och trygghet:
Det ska alltid löna sig att jobba.Moderaterna vill sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster. Tillsammans med att vi ökar kraven på att göra rätt för sig är det den största jobbreformen sedan 2006. Skattelättnaden skulle innebära att en normalinkomsttagare får behålla nära 500 kronor mer varje månad. Att på detta sätt göra det mer lönsamt att arbeta väntas bidra till 14 000 fler jobb på lång sikt. I arbetet med att göra de svenska bidragen mer rättvisa ingår bland annat att införa ett bidragstak och att man som ny i Sverige successivt ska kvalificera sig in i välfärden genom arbete.
En trygg välfärd med stärkt ekonomi för äldre.För alla pensionärer som har inkomster mellan 120 000 och 360 000 kronor om året sänker vi skatten med upp till 2 500 kronor per år. Äldre ska även känna sig välkomna att stanna kvar på arbetsmarknaden. Vi gör det därför mer lönsamt att arbeta för seniora medarbetare samt sänker kostnaderna för att anställa äldre. Genom höjd kvalitet och ökad tillgänglighet ska vi se till att Sverige har en vård och omsorg i världsklass. Med mer undervisningstid och fler skickliga lärare stärker vi kunskaperna i skolan.
Trygghet att lita på.Vi satsar på minst 5 000 fler poliser och höjda polislöner. Säkerhetspolisen ges nödvändiga verktyg för att motverka terrorism och vi stärker polisens nationella insatsstyrka, FRA samt Must. Vi vill satsa ytterligare 8,5 miljarder kronor på försvaret över fyra år samt inleda arbetet för att Sverige ska gå med i Nato.
Ingenting är viktigare för vårt land än att fler arbetar och att fler jobb skapas. Genom reformerna i vårmotionen tar vi betydande steg för att nå våra jobbmål: att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda samt att en halv miljon nya jobb ska skapas till år 2025.
Stefan Löfvens regering saknar det ledarskap och den handlingskraft som krävs för att ta sig an Sveriges utmaningar. Därför behövs en ny moderatledd alliansregering med kraftfulla reformer för jobb och trygghet. Arbetslinjen behöver utvecklas. Inte avvecklas.

Krister Hammarbergh,
riksdagsledamot från Norrbotten (M)

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter