2017 > 03

Revisorerna kritiserar skarpt de brister i styrning och intern kontroll som finns i organisationen. Skarpa skrivningar riktas även mot den svajiga ekonomin och den dåliga uppföljningen.
En stark oro uttrycks då de åtgärder som man föreslagit för att hålla budget inte är tillräckligt bra.
- Trots 625 miljoner i skattehöjning 2016. Hela 1 krona och 16 öre extra för varje intjänad hundralapp för varje arbetande norrbottning och för varje norrbottning med pension, så lever man alltså inte upp till minimikravet i kommunallagen. Nämligen en ekonomi i balans. Det fattas 78 miljoner som ska återställas senast 2018. Det är en osannolik nonchalans mot skattebetalarna i Norrbotten. Den nya Region Norrbotten behöver ett parti som inte bara säger att man tar ansvar för ekonomin utan också gör det, säger Mattias Karlsson, M.

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Regionrådet Maria Stenberg kallade till en ny regionstyrelse efter protesterna från oppositionen kring besluten om röntgenläkarna på Kalix och Kiruna sjukhus. Vid det nya mötet togs sedan precis samma beslut som för ett par veckor sedan, dvs. att de skall läggas ned. Denna typ utav förändringar behöver inte passera igenom regionfullmäktige, enligt Maria Stenberg.

– Vi moderater ser detta som en strukturell förändring. Att man väljer att försöka dribbla bort det här, på det är sättet, är såväl förbluffande ansvarslöst och mycket dåligt. Den moderata inställningen är att frågor av den här digniteten, självklart inte skall hastas igenom i styrelsen, utan hanteras av regionfullmäktige, säger Mattias Karlsson (M).

– Vi är övertygade om att dessa förändringar skapar stora ojämnheter i vårdkvalitén. Vi kommer nu att överklaga detta till förvaltningsrätten, säger Mattias Karlsson (M).

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Den nya flygskatten handlar i huvudsak om signalpolitik, den är dålig för Norrbotten, Sverige och den fortsatta utvecklingen för flyget. Samtidigt är den faktiska påverkan på miljön mycket liten.
Att socialdemokraterna, men förmodligen mest Miljöpartiet, i regeringen vill införa skatten är konstigt eftersom så många remissinstanser, inte bara kommunerna, utan även många av de statliga myndigheterna och näringslivet sagt att det inte är en bra idé. Man uppnår inte den önskade klimateffekten med skatten utan kommer bara förstärka skillnaderna för de delar av Sverige som är beroende av flyget.

Att försöka minska utsläppen är rätt väg att gå, skatten går inte den vägen. Den föreslagna skatten tar inte hänsyn till hur bränsleeffektivt flygplanet är, hur lång flygsträckan är och vilket bränsle planen framförs på utan alla resor blir lika dyra. I nuläget kommer vi få betala 160 kronor mer per stockholmsresa, oavsett om flygmaskinen är effektiv eller inte. Kostnaden för en interkontinental utlandsresa blir än dyrare och det innebär att en resa utanför Europa för en trebarnsfamilj blir 2 150 kronor dyrare. Redan nu signalerar flygbolagen att de flyttar långfärdsflygningarna till Köpenhamn och Helsingfors för att slippa skatten. Varje resa kommer äta upp en procent av en students budget vilket gör Piteå och Luleå till mindre attraktiva studieorter.

Det finns flera sätt att göra resorna mer miljövänliga. Plan kan antingen använda mindre bränsle eller använda ett miljövänligare sådant, eller både och. Flygplan kan byggas med mindre vikt och motorer kan effektiviseras. Sen 2000-talets början har bilar gått från runt 1 liter per mil i snitt till en nivå där många bilar kommer under en halv liter. Det pågår en snabb utveckling av alternativa bränslen för kommersiell flygtrafik. I Sverige är restprodukter från skogsindustrin den råvara som i dagsläget är mest intressant. Dessa bränslen går att blanda, i nuläget upp till högst 50% för kommersiella flygningar men i framtiden kan det bli mer.

För en norrbottning är tåget inget alternativ. Ett endagarsmöte i Stockholm med tåg som färdsätt innebär som bäst 14 timmar restid per väg med bristfällig sömn samt att man gör bäst i att packa varma kläder och extra matsäck. Ska någon form av skatt till måste hänsyn tas till att alla delar av landet inte har några resval, förutom isolering vilket inte är bra i sig.

Norrbotten och resten av norra Norrland skulle kunna undantas eller så kan skatten differentieras och mer knyta an till den miljöpåverkan flyget har.

Att resa och se världen är i grunden något bra. Målet för de som tror på människans utvecklingsförmåga måste alltid vara att ge fler möjligheten att resa och se världen. Detta samtidigt som vi utvecklar tekniken och minskar utsläppen.

Den föreslagna flygskatten gör att färre norrbottningar får se världen och skatten hjälper inte miljön – därför bör den inte heller införas.

Daniel Bergman, ordförande Moderaterna i Piteå
Jonas Grafström, tidigare vice riksordförande Moderata studenter

Läs hela inlägget »

Ett litet exportberoende land som Sverige kommer alltid att ha begränsad möjlighet att påverka utvecklingen i omvärlden. För att stärka svensk konkurrenskraft i en allt hårdare konkurrens med andra länder är det därför viktigt att bedriva rätt politik här på hemmaplan.

Att regeringen nu föreslår uppemot 20 miljarder kronor i skattehöjningar, att lägga till de mer än 40 miljarder kronor i höjda skatter på jobb och tillväxt som redan genomförts, är skadligt för Sverige. En företagarfientlig politik drabbar inte bara enskilda företag utan i förlängningen hela ekonomin och vår gemensamma välfärd. Regeringen vill till exempel beskatta transporter hårdare genom såväl flygskatt som kilometerskatt. I ett stort och glest befolkat land som Sverige, där vi är beroende av långväga transporter av varor och människor skulle en sådan politik få stora negativa konsekvenser.

En generell flygskatt skapar inga incitament för flygbolagen att använda biobränsle mer än flygfotogen när beskattningen av bränslena är lika. Tidigare erfarenhet från Danmark och Nederländerna visar dessutom att en nationell flygskatt bara leder till att flyglinjer flyttas till andra länder utan att utsläppen minskar. Det enda som skulle ske med en nationell svensk flygskatt är att arbetstillfällena blir färre och vår konkurrenskraft försämras. Danmark och Nederländerna har försökt med flygskatt men bägge länder har tagit bort den.

Under mandatperioden kommer regeringen dessutom att lägga fram ett nytt förslag om kilometerskatt som riskerar att slå hårt mot den svenska basindustrin som är mycket beroende av tunga transporter. Regeringen har dessutom höjt skatten på drivmedel och beslutat att göra bensinen dyrare flera år framöver. I brist på realistiska alternativ till vägtransporter blir dessa inte färre men däremot ökar kostnaderna, vilket i slutändan drabbar konsumenterna.

Till detta ska läggas förslag om nya så kallade 3:12-regler som slår särskilt hårt mot små och medelstora företag. Vi har lyssnat till många entreprenörer och de är oroliga över Sveriges utveckling men känner inte att regeringen tar deras oro på allvar.

Dagens högkonjunktur kommer inte fortsätta hur länge som helst och därför är det nu som reformer borde genomföras. Företagsklimatet måste förbättras och den svenska konkurrenskraften stärkas. Regeringens skadliga förslag leder till ökade kostnader och gör det svårare att driva företag. Detta måste stoppas och ersättas med en politik som gör det enklare att starta och driva företag.

Sverige behöver en ny regering.

Linda Frohm (M),
Ordförande länsförbundet i Norrbotten samt ledamot i partistyrelsen och företagarrådet
Ulf Kristersson (M),
Ekonomisk-politisk talesperson
Jörgen Warborn (M),
Ordförande moderata företagarrådet

Läs hela inlägget »

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överens om att tillföra ytterligare 500 miljoner kronor till försvaret redan i vårändringsbudgeten för 2017.

Medan regeringen tidigare avfärdat förslag om mer pengar som anslagsbingo har Moderaterna tagit säkerhetsläget på allvar och varit pådrivande i att stärka försvaret. Resursökningarna som presenteras i dag är i enlighet med det förslag Moderaterna presenterade tidigare i år och ett viktigt steg på vägen, men betydligt mer kommer att behövas.

Säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats. I en orolig tid och omvärld behöver Sveriges försvar stärkas. Moderaterna har drivit på för ytterligare resursökningar utöver de förstärkningar som beslutades inom ramen för försvarsuppgörelsen 2015. Nu blir det resursökningar till svenskt försvar redan i vår. Det är glädjande att regeringen och försvarsministern gått oss – och ytterst Försvarsmakten – till mötes, säger Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson.

Moderaterna har sedan januari varit tydliga med att det krävs höjda anslag i enlighet med den uppgörelse som träffats i dag. Nu har vi säkrat förstärkningar i vårbudgeten, men vi moderater kommer driva att ytterligare förstärkningar görs även 2018 med Försvarsmaktens budgetunderlag som viktig grund. I de fortsatta förhandlingarna kommer vi moderater att göra allt vi kan för att få regeringen att ta försvaret på det allvar som krävs och satsa därefter, avslutar Hans Wallmark.

Tillskott i vårändringsbudgeten om 500 miljoner kronor till försvaret kan bland annat innebära:

*Ökade resurser till kommuner, landsting och länsstyrelser för att intensifiera planeringen för 
  höjd beredskap och ytterst krig inom ramen för totalförsvarsplaneringen
*Ökade resurser till MSB för arbetet med informations- och cybersäkerhet
*Ökad beredskap och tillgänglighet i Försvarsmakten
*Förstärkning stridsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga
*Ökad fordonsanskaffning
*Försvarsekonomin på längre sikt kommer att bli föremål för diskussioner inom ramen för
  Försvarsberedningen där riksdagens alla åtta partier ingår.

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Socialdemokraterna beslutade vid regionstyrelsen den 1 mars om borttagning av röntgenläkarna vid Kalix och Kiruna sjukhus. Trots otillräcklig konsekvensanalys av tidsaspekten rörande patientsäkerheten och de eventuella besparingarna man önskar sig uppnå, driver man på beslutet.

Moderaterna, tillsammans med övriga oppositionen, motsatte sig förslaget.

- Detta kan få mycket stora och olyckliga konsekvenser för patienterna när en behandling tar för lång tid. Som exempel så behandlar man fall av stroke med propplösande behandling i de flesta fall. Med röntgenläkare på plats kan behandling ges direkt, eftersom han kan ställa diagnos direkt i datortomografens skärm. Vidare, så får det konsekvenser för många svårt sjuka i livets slutskede som många gånger samlar på sig vätska i buken med svåra smärtor som följd. Med detta förslag finns ingen röntgenläkare som kan sätta in dränage med hjälp av ultraljud. Det är ovärdigt att behöva skicka denna patientgrupp med sjuktransport till Sunderbyn, förklarar Mattias Karlsson (M).

- Den otillräckliga konsekvensanalysen leder en osökt fram till denna frågeställning.
Vad blir kostnaden för den stora utbyggnaden av sjuktransporter, när patienter nu istället ständigt skall flyttas mellan sjukhusen, hela tiden? Detta är något man inte tittat på. Man har inte en aning om detta kommer att generera några besparingar överhuvudtaget, säger Mattias Karlsson (M).

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Norrbotten är är en betydande del av Sverige, som med sin gruv- och skogsnäring och vattenkraft utgör en förutsättning för att hela landet ska leva.

Det gör oss moderater alltmer bekymrade att regeringen föreslår skatter som drar isär landet och i synnerhet de delar av landet, där avstånden är långa och behoven av effektiva och tillgängliga transporter är avgörande.

Förslaget om en nationell flygskatt som presenterats är ett hårt slag mot Norrbottens län och även hela Norrland. Till det läggs indexreglerad höjning av skatten på bensin och diesel, samt försämrade reseavdrag, vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för transporter av varor och tjänster. Ansvarig minister menar att det är "för billigt" med bensin, trots att man höjer skatterna på bensin och smyger in en årlig indexhöjning av bensinskatten.

Det är med stor oro som vi ser att regeringen väljer att införa skatter som slår hårdast mot oss i Norrbotten, där merparten av dessa pengar används för infrastruktur i södra delarna av landet.

Statsminister Stefan Löfven berättar gärna om hur han vill få ihop stad och land. I praktisk handling gör han det rakt motsatta. Löfven gör som han alltid gör. Han har en otroligt lättsam inställning till sanningen. Han arbetar istället med kirurgisk precision med att göra det omöjligt för människor att leva och verka i den här delen av landet.

Regeringen överger Norrbotten och den socialdemokratiska riksdagsbänken tiger i tystnad och låter det hela ske, helt öppet. Inte ett ord av kritik. Det är beklämmande, för att uttrycka sig milt.

Vi moderater har länge anfört att ett globalt handelssystem med utsläppsrätter, med flyget inkluderat, är det mest rättvisa och mest effektiva, för att minska klimatpåverkan.
Att höja den tillåtna vikten på lastbilar är positivt och här kan regeringen agera skyndsamt då det förberedande arbetet redan är gjort. Denna näring, likt många andra näringar kommer gynnas storligen av detta.

Statsminister Stefan Löfven (S) talar gärna om samarbete, men vad S gjort i praktiken är att ägna ett årtionde åt att låtsats som att den ”nödvändiga” förflyttningen från världens högsta till världens näst högsta skatter, ställt hela samhället på ända – och att allt blir i sin ordning igen bara man återtar förstaplatsen.

Norrbottningarna förtjänar någonting bättre än en förljugen socialdemokrati som lever på gamla meriter. Det här länet behöver en moderatledd regering.

Linda Frohm,
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter