2017

Vägs ände är nådd och den socialdemokratiskt ledda majoritetens åtgärder i regionen för att hejda en framtida skenande kostnadsutveckling och korta köerna, fungerar helt enkelt inte. Man menar förvisso att det nu ser bättre ut än på länge och det gör det också, men… I skenet av 2016 års skattehöjning på 625 miljoner så vore det synnerligen förbluffande om man inte, i alla fall på kort sikt, kom till rätta med underskotten. Mer behöver sannerligen göras.

Ett effektivare samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommunerna är nödvändigt. Det politiska ledarskapet måste ta sitt ansvar och ge chefer och ledare i verksamheten befogenheter att styra och leda. Majoritetens neddragningar på i huvudsak sjukvårdsrelaterad verksamhet samt de centraliseringar som beslutats om har vi mött med kraftigt motstånd. Sjukvården är ett prioriterat område och det är där kraften och resurserna i regionens arbete skall läggas. Givetvis måste även de regionala utvecklingsfrågorna hanteras med seriositet och den varsamhet som de förtjänar. De är mycket viktiga, för de lägger egentligen hela grunden för en ekonomisk hållbarhet över tid i hela regionen. Norrbottningarna förväntar sig dock att sjukvården prioriteras mer än idag och det är deras skattemedel vi har att respektera och hantera.

Idag har vi en utveckling, där framförallt vårdpersonalen, inom vissa divisioner och områden sliter ut sig. De avslutar sina anställningar och lösningarna med inhyrd personal ökar hela tiden. Nyligen gick till och med regionrådet, Maria Stenberg, i opposition mot sin egen politik, då man äntligen övermannats av det faktum som vi så länge har belyst.

Konsekvensen av majoritetens politik är brutal. Vi har idag bland Sveriges längsta vårdköer och allting talar för att de kommer att bli ännu längre om denna majoritet får fortsätta styra. Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att personalen helt enkelt ska springa ännu fortare och ännu mer. Det kommer givetvis inte att fungera.
När inte den ansvariga politiska ledningen lyckas att göra det attraktivt att jobba inom sjukvården i Region Norrbotten, blir risken mycket stor att nyrekryteringen blir svår och att patienterna ytterst drabbas. En ytterligare konsekvens av detta blir en större belastning i sjukhusvården och på akutmottagningarna. Patientsäkerheten är redan i dag hotad. Om detta vittnas det nästan dagligen av sjuksköterskor, läkare och media.

Den här utvecklingen beror på ett svagt och kortsiktigt politiskt ledarskap som undvikit att ta ansvar för att leda hälso- och sjukvården under lång tid. Ett politiskt maktinnehav, utan uppehåll, har skapat en bortskämd, trött och idélös socialdemokrati som helt saknar viljan att pröva nya lösningar.

För att nå en ekonomi i balans och komma tillrätta med köer och tillgänglighet, krävs en rad kraftfulla åtgärder, men det finns tydliga skiljelinjer mellan majoriteten och Moderaterna när det gäller synen på dessa. Vi kan konstatera en slående idélöshet när det gäller att komma tillrätta med sjukvårdens stora utmaningar med dålig ekonomi, växande vårdköer och en personal som känner en stor frustration över känslan att inte räcka till.

Från Moderaterna har vi i många år kommit med förslag till förändringar för att långsiktigt komma till rätta med regionens utmaningar. I det läget vi är i nu ser vi från Moderaterna framför allt tre strategier som vi vill betona i detta kritiska skede för att vända utvecklingen.

Dessa är i korthet:
1. Att Region Norrbotten blir Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare. Vilket skulle innebära att sjukvården kan rekrytera den personal som behövs och undvika dagens behov utav hyrpersonal.

2. Effektivare samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommunerna. Moderaterna vill se en organisation som tar ansvar för helheten, för att patienterna inte ska ramla mellan stolarna. Detta reducerar kostnaderna och minskar lidandet för patienter och anhöriga.

3. Det politiska ledarskapet måste ta sitt ansvar. Chefer och ledare i verksamheten måste ges befogenheter att styra och leda verksamheten, men även avkrävas det ansvar som mandatet ger dem. I dag finns det stora brister i förutsättningarna att utöva det nära ledarskapet. För moderaterna är det inte bara viktigt, utan ett krav, att befogenheter och ansvar hör ihop.

Blickar vi lite längre fram kvarstår det stora problemet, den politiska majoritetens avsaknad av den förändringskraft som krävs för att utveckla och förbättra sjukvården. Vi konstaterar att det behövs en ny politik och ett nytt politiskt ledarskap för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomin, personalen och vårdens utveckling och utmaningar.

Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags för det nu.

Linda Frohm, Kalix (M) - Förbundsordförande
Mattias Karlsson, Luleå (M) - Regionråd i opposition
Gunilla Wallsten, Piteå (M)
Monica Hedström, Gällivare (M)
Henrik Wikström, Boden (M)
Läs hela inlägget »
Bilden är ett montage Bilden är ett montage

Tillgängligheten i landstingen i norr är sämst i landet. I den senaste statistiken från vantetider.se, är Norrbotten bland de som är sämst i landet, när det gäller uppfyllelse av vårdgarantin för operation/åtgärd och när det kommer till uppfyllelse av vårdgarantin för ett första besök är det ännu sämre.
Till skillnad från Stockholm som har bland Sveriges kortaste vårdköer återfinns de längsta i norr.
Under onsdagen träffar sjukvårdsminister Annika Strandhäll landstingsledningarna i de fyra nordligaste länen. Ministern har ofta ett fokus på Stockholms läns landsting, men Moderaterna i Norrbotten anser det är dags att ministern tar sina partikamrater uppe i norr i örat.
Mattias Karlsson, oppositionsregionråd (M) och förbundsordförande Linda Frohm (M),
säger så här i en kommentar:
– Landstingen och regionerna i norra Sverige och i synnerhet Region Norrbotten, har de senaste åren präglats av landets längsta absolut längsta vårdköer, skattehöjningar och en illa skött ekonomi. Det är synnerligen på tiden att Strandhäll markerar mot hur Socialdemokraterna leder landstingen i Norrland och Region Norrbotten.

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. Inte mindre tydligt blev det nu senast i Västerås där en polismans hem blev beskjutet. Detta är självklart helt oacceptabelt och ett angrepp på hela vårt gemensamma samhälle. Nu krävs det reformer för att stärka svensk polis. Polisens organisation behöver effektiviseras och utökas för att stärka polisens arbete på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott.

Sverige hade år 2014 cirka 208 poliser per 100 000 invånare. Antalet poliser i Sverige är relativt få i relation till övriga EU-länder. Med de nya samhällsproblem vi ser krävs omprioritering. Moderaternas långsiktiga målsättning är antalet poliser i Sverige ska närma sig nivåerna i andra europeiska länder och Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast år 2025. Därutöver lika många fler civilanställda under samma period. Det innebär 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025.

Polis- och trygghetskrisen är mycket stor och i vissa delar och områden av vårt land i allra högsta grad akut. Polisen har det grundläggande ansvaret för att upprätthålla lag och ordning och måste ges förutsättningar för att kunna utföra sin uppgift. Nuvarande regering har visat att man inte har den beslutsamhet och förslag som krävs för att komma tillrätta med problemen.

Våra förslag:
Polisens organisation ska effektiviseras för att stärka polisens fokus på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott.

Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast år 2025. Därutöver lika många fler civilanställda under samma period. Det innebär 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025.

Lönerna inom poliskåren är i dag alldeles för låga i förhållande till de krav som ställs i polisyrket. Detta vill vi ändra på. Vår särskilda lönesatsning motsvarar att dagens poliser skulle kunna få 3 000 kronor mer i lön varje månad.

Vi vill införa kraftigt skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal.

I Sverige finns idag allvarliga problem med brottslighet och otrygghet. Trygghetsmätningar visar också att allt fler upplever den här otryggheten. Till exempel är var tredje kvinna otrygg under kvällarna utomhus i sitt eget bostadsområde.

Straffen måste skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal. Det är en renlighetsnivå i samhällskontraktet att detta görs nu.

Öka möjligheterna till kamerabevakning och att polisen bland annat ska kunna bedriva kamerabevakning på brottsutsatta platser och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår uppgift är att säkra tryggheten med fler poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ned direkt. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.

Svensk polis måste stärkas och polistätheten måste öka i Norrbotten.
För det krävs en ny regering.

Linda Frohm
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Vi har i internationella jämförelser en mycket bra sjukvård i Sverige.
Vi har fantastiska medarbetare och politiskt är vi överens om mycket, till exempel är vi överens om att sjukvården ska vara offentligt finansierad via skatten. Det är bra!
Som moderat politiker och förbundsordförande i Norrbotten känner jag däremot en stor oro inför sjukvårdens framtid. Var är vår sjukvård i länet på väg?


Vi har en regionledning som nöjt klappar sig på bröstet och berömmer sig själva över hur de fått ekonomin i balans, trots att det egentligen endast handlar om den största enskilda skattehöjningen någonsin i Region Norrbotten. Det är en direkt ohederlig retorik.

Vården måste utformas utifrån de behov våra länsinvånare har. Antalet vårdplatser på sjukhusen ska kopplas till behov och inget annat, men tyvärr ser vi att antalet vårdplatser minskar i fortsatt hög takt.

Sjukvården i Norrbotten tillhör bland de sämsta i landet och när det gäller köerna och tillgängligheten ser vi dagligen exempel på hur länsinnevånare drabbas, och ekonomin har varit misskött och i fritt fall i snart 10 år.  Trots ökande behov, stänger man ned vårdplatser och ökar centraliseringen till Sunderbyn. Antalet patienter kommer såklart inte minska bara för att antalet vårdplatser gör det. En mer åldrande befolkning kommer snarare att öka behovet i framtiden.

Patienter med diverse diagnoser ligger idag i korridorer. Man hittar dem på BB, man ser dem placerade både lite här och var och akuten i Sunderbyn skall vi inte prata om. Var ska dessa patienter ta vägen när ytterligare platser försvinner? Vi måste få stopp på denna sjukvårdsslakt i Norrbotten.

Anledningen till dessa åtgärder är att man har svårt att bemanna avdelningarna och den främsta orsaken till det är att medarbetare flyr Regionen som arbetsgivare och att man inte lyckas med nyrekryteringar. Personalbristen gör att de som väljer att stanna kvar får slita ännu hårdare och att man till slut stänger vårdplatser. För att vara en bra arbetsgivare så måste vi lyssna på våra medarbetare och förbättra deras arbetsmiljö så att de trivs på jobbet.
Vi måste även lyssna på de medarbetare som tyvärr väljer att sluta. Vad är anledningen till att de lämnar och vad kan vi göra för att de ska komma tillbaka. Varje medarbetare som slutar inom vården är en förlust för patienterna och Region Norrbotten som arbetsgivare.

Den politiska ledningen verkar tyvärr inte bry sig, utan skyller ifrån sig och anklagar oppositionen att vara idélösa. Det är sorgligt. Vi moderater tar det som nu händer på mycket stort allvar och vi lovar att göra det vi kan för att förbättra situationen.

Läkare väljer idag att avsluta sin anställning, sjuksköterskor tar samma väg. Anledningen till varför de slutar är entydig, man har inte förtroende för Region Norrbotten som arbetsgivare. Så här kan det inte få fortgå.

Det krävs aktiva insatser nu! Det finns inte tid att vänta och nuvarande Socialdemokratiska styre har visat vid ett flertal tillfällen att de saknar förmågan, styrkan och beslutsamheten att styra utvecklingen åt rätt håll.

En bra sjukvård och omsorg utgör grunden för ett välfärdssamhälle och det är vi moderater mycket angelägna om att trygga. Moderaterna i Norrbotten lovar inga skattesänkningar inför valet 2018, men vi lovar att vi skall vända det ekonomiska förfallet. Ett förfall som lett till att Socialdemokraterna slösat bort miljarder av norrbottningarnas pengar sedan 2009. De skattemedel som man tagit in genom bl. a. skattehöjningarna 2009 och 2016 har inte använts för att utveckla sjukvården utan för att balansera sina illa skötta finanser.

Vi moderater lovar inga skattesänkningar, men vi lovar att vi skall korta köerna och att vi skall förbättra tillgängligheten, så att varje norrbottning kan få minst sin lagstadgade rätt till vård inom rimlig tid. Vi lovar också att Region Norrbotten skall bli den attraktiva arbetsgivare som man måste bli och vara och därmed också ge personalen i vården arbetsglädjen tillbaka.

Vägen framåt går inte via höjda skatter. Det är viktigt att komma ihåg det. Det går inte heller via centralisering och att då och då kasta pengar på problem. Det går via ett målinriktat reformarbete, politisk styrka och kompetens.

Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap.
Det är dags för det nu.

Linda Frohm
Förbundsordförande,
Moderaterna i Norrbotten

Läs hela inlägget »

Det är verkligen inte lätt att följa logiken i den S-märkta politiken. Kritiken mot jobbskatteavdragen har varit fundamental genom åren.
Änden på allt elände dessa skattesänkningar påstås ha orsakat saknas och jobbskatteavdragen har fått bära skulden för samtliga av välfärdens brister, de ökande klyftorna och för utanförskapet. Med tanke på detta katastrofala utfall är det mycket märkligt att de rödgröna har behållit alla fem jobbskatteavdrag.


I denna budget genomför man nu själv ett antal skattesänkningar. Gott så, men nu när man själv sänker skatten, så är det inte längre ett dråpslag mot välfärden. Utan med Socialdemokraternas självbild, istället en rättvis vänsterpolitik.

Konjunkturinstitutet pratar om 12 miljarder i reformutrymme nästa år.
Magdalena Andersson avvisar den informationen och anser istället att det är 40 miljarder som skall satsas i en budget som innehåller allt till alla.
 
Kort om budgeten:
 
• Regeringen överskattar reformutrymmet kraftigt. Flera expertinstanser är inte alls lika optimistiska som Magdalena Andersson i fråga om hur mycket pengar som finns i statens kista. Det siffror som regeringen bjuder på är finansierade med glädjekalkyler. Regeringen verkar tänka bort både nästa lågkonjunktur och de väldiga kostnader som stundar i äldrevårdens och migrationens spår.
 
• Ekonomin i Sverige anses redan idag vara dopad med minusränta. Att i det läget även nyttja finanspolitiken för att driva upp efterfrågan i ekonomin är förbluffande lättfärdigt.
 
• Det finns idag ett akut behov av strukturella reformer för att skapa en fungerande bostadsmarknad, ett mer effektivt skattesystem och för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, inte minst för de nyanlända med låg utbildningsnivå. Inget av detta tar de rödgröna tag i. Istället sätter man sprätt på pengar åt alla möjliga håll.
 
Dagens budget innebär på kort sikt att regeringen försvagar arbetslinjen samtidigt som man ökar bidragen och de offentliga utgifterna. Man gör slut på alldeles för mycket pengar som finns just nu, just därför att vi är mitt en högkonjunktur.
 
Vad som är än värre är att regeringen INTE genomför de strukturella reformer som behövs på lång sikt, som att göra det mer lönsamt att arbeta och driva företag. Regeringen slösar bort högkonjunkturen och skjuter reformerna på framtiden.
Att tvingas göra dem under nästa lågkonjunktur kommer bli mycket jobbigare.
 
Alliansens jobbskatteavdrag var en genial uppfinning. Jobbskatteavdraget lade grunden till den arbetslinje som den rödgröna regeringen nu kan skörda frukterna av utan att ta ett öre från välfärdens verksamheter. Det är alltså ansvarslöst att elda på i tider som dessa som nu finansminister Magdalena Andersson (S) gör:
 
Regeringen borde veta bättre än att ladda upp med en historisk valbudget fylld av valfläsk och istället välja det ansvarsfulla och rusta Sverige inför tuffare tider, något som vi vet kommer att komma. Detta är en lättfärdig och kortsiktig budget som syftar till att vinna valet nästa år, inte att rusta Sverige inför tuffare tider.
 
Efterfrågan på valfläsk är förmodligen inte lika stor bland väljarna som behovet av att se seriösa reformer och åtgärder för att ta tag i integrationen, sjukvården och tryggheten.
 
Linda Frohm
Förbundsordförande - Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Sverige är ett öppet land. Vi ska vara stolta över den mångfald som finns bland oss. Ett öppet samhälle är ett rikare samhälle. Det ska gälla i hela Sverige. En fråga att ställa sig är om vi lever upp till det på alla områden. Är det till exempel möjligt att utan problem leva öppet som homo-, bisexuell eller transperson i vårt län och våra kommuner.

Vi vet att svaret inte är så enkelt. Det finns skäl som gör att hbtq-personer oftare känner sig utsatta i samhället. Undersökningar visar att unga hbtq-personer ofta mår sämre än sina jämnåriga och att det är fler som försöker eller lyckas skada sig själva. Många hbtq-personer väljer att flytta från mindre städer, orter och län för att bo i våra storstäder.

Här spelar Pride och möjligheten att i vart fall för en dag få stå i centrum och visa omvärlden att hbtq-personer finns överallt och att det är Ok att ta plats i samhället och för den delen i den politiska debatten. Pride är betydelsefullt för så många som en manifestation och en fest för kärleken, friheten och kraften i att vara sig själv. Det spelar också en avgörande roll för att visa att fördomar inte vinner. För de som ännu inte vågat eller orkat komma ut, ta steget och leva livet som de själva vill av olika orsaker visar Pride att det finns en plats för alla och det ger en styrka som kan leda till att den som inte vågade i år samlar mod till att våga nästa år.
Över tid så förändras attityder. Gamla fördomar bryts ner, strukturer och normer blir öppnare för fler. Men vi har också ett ansvar att jobba för att skynda på en sådan utveckling. Menar vi allvar med ett öppet och välkomnande Norrbotten för alla, har vi en hemläxa att göra i kommuner och landsting.

Vi kan genom politiska beslut se till att genomtänkt arbeta för att skapa öppenhet och möjligheter för alla. Hbtq-personer upplever oftare än andra problem och brister i kontakter med institutioner i samhället. Det finns en känsla av att bli ifrågasatt, att få ett sämre bemötande och att bli osynliggjord. I grunden handlar det om kunskap.

Den enkla utgångspunkten är att alla borde få bli sedda för den de är. För att uppnå det behöver vi jobba medvetet med synliggörande, bemötande och kompetens. Vi kan gemensamt med enkla insatser jobba för att öka kunskapen bland beslutsfattare, chefer och medarbetare i i kommuner och landsting för att ge alla ett lika professionellt och bra bemötande.

För oss moderater är det här viktigt. Som parti har vi valt att ta ställning för att kommuner- och landsting ska genomföra ett hbtq-lyft. Vi vill att kommuner och landsting visar hur man på ett strukturerat sätt bemöter hbtq-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl invånare, som medarbetare.

För oss är det naturligt att vara med på Pride. Det är ett tillfälle att stå upp för frihet och kärlek men också att ta en politisk diskussion om hur vi kan bidra till ett bättre Norrbotten för alla. Frihetens parti är Moderaterna.

Linda Frohm, Förbundsordförande Moderaterna Norrbotten
Fredrik Saweståhl, Förbundsordförande Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund
Kristoffer Sundström, Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Norrbotten

Läs hela inlägget »

I Pajala kommun tjafsar flera parter om skolor, politik, glesbygden, centralorten och badhus. Fokus ligger fel. Fokus ligger på vad de så kallade ”andra” gjort för fel och vad som gynnar vem. Parterna fokuserar på saker som tidigare gjorts istället för vad som kan göras härnäst.
Det tunga fokus som läggs på dåtid väcker funderingen över ifall Pajala saknar en framtid. Det kan vara så att en framtid saknas - men det behöver inte vara så.
Huvudfrågorna i Pajala har varit nedstängningarna av badhus och skolor ute i byarna. Ofta har besluten varit grundade i en bister sanning för byborna - underlaget när det kommer till både vuxna och barn är bristande. Samtidigt så har hela kommunen en stor brist på behöriga lärare.

Skolnedstängningarna har lett till ökade kostnader för kommunen i form av att skolpengen går till friskolan i Kangos istället för att det leder till en centralisering till skolan i centralorten. Men trots att den politiska ledningen har gjort fel och inte tagit friskolan i beaktande så är det av yttersta vikt att både föräldrar till barnen och de aktiva politikerna släpper fokus från det som nu varit och försöker att se någon framtid i Pajala kommun.

Tre frågor står i fokus för framtiden: Hur ska man lösa bristen på lärare? Hur ska man lösa problemen med äldreomsorgen? Hur stort kommer trycket att bli på sjukvård och hemtjänst när demografin ser ut som den gör? Det är alla frågor som måste tas i beaktande och som man måste finna lösningar på för att kunna säkra en framtid för Pajala.
När varken opposition, invånare eller politiker fokuserar på framtiden så fastnar kommunen i tankar om forna dagar, något som inte leder till lösningar.

Pajala måste helt enkelt ta sig tillbaka genom ett brett samarbete där det viktigaste handlar om vilka idéer och tankar som kan hjälpa kommunen framåt och inte vad som är bäst för enskilda personer. Kommunen måste enas mellan såväl byar, politiker och invånare. För det vi tror att alla vill är att hela Pajala kommun ska finnas kvar för oss och efterkommande generationer!
 
Kristoffer Sundström, Distriktsordförande MUF Norrbotten
Jonas Grafström, tidigare vice riksordförande Moderata studenter Sverige

Läs hela inlägget »
Foto: Kristian Pohl Foto: Kristian Pohl
Sverige står inför ett vägval. Arbetsmarknaden delas av en farlig jobbklyfta mellan inrikes och utrikes födda. Utanförskap och bidragsberoende är omfattande. Att som Stefan Löfven och Socialdemokraterna förlita sig på att högkonjunkturen ska fortsätta och lösa samhällsproblemen, prioritera bidrag till dem som inte jobbar och höja skatterna på jobb och tillväxt försvagar i stället Sverige. Samhället riskerar att dras isär och bidragskostnaderna kommer tränga undan satsningar på vård, skola och polisen.

Sverige har samtidigt en nationell trygghetskris. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. I vissa av områdena har kriminella krafter i praktiken tagit över och polisen har stora svårigheter att utföra sitt uppdrag. Polisens brottsuppklaring är den lägsta på 16 år.

Moderaternas uppgift är att klara integrationen, se till att nya jobb kan växa fram och att säkra vår trygghet med lag och ordning. Integration börjar med jobben. Ett jobb är nyckeln till att försörja sig, till makt över sin vardag och till nästa jobb. Den farliga klyftan går i dag är mellan dem som har jobb och dem som inte har det. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda omfattar redan ungefär 100 000 personer. Den klyftan måste bort.

Därför behövs ett bidragstak så att det alltid lönar sig att arbeta, integrationsplikt med tydliga krav på utbildning och ansträngningar och vi vill tredubbla RUT-avdraget för att fler enkla jobb ska kunna växa fram.

Arbete och ansträngningar ska alltid löna sig. Därför sänker vi skatten för alla som arbetar. Exempelvis får bussförare och förskollärare behålla nära 500 kronor mer varje månad.

Vi vill stoppa regeringens straffskatter på svenska jobb, företag och tillväxt. I stället måste vi göra det enklare att starta företag. Vi ska säkra lag och ordning med minst 5 000 fler poliser, höjda polislöner och en ny polisledning. Straffen behöver skärpas och det behövs fler övervaknings-kameror för att få bort våld och knark från särskilt utsatta områden.

Regeringen saknar politik som minskar skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda och försvårar för enkla jobb, till exempel genom att försämra RUT-avdraget.

Redan genomförda och kommande skattehöjningar på jobb och företagande uppgår till 64 miljarder kronor. För varje krona regeringen säger sig satsa på företagande tar man tio tillbaka i skattehöjningar och sveriges socialdemokratiska finansminister ser fördelar med att företag lämnar landet.

Moderaternas centrala reformer

Bred skattelättnad för alla som jobbar, med tonvikt på låga inkomster
- Normalinkomsttagare som lärare, elektriker och bussförare får behålla nära 500 kronor mer varje månad. 
  Reformen väntas på sikt bidra till 14 000 fler jobb

Bidragsreform för stärkt arbetslinje i fyra delar
- Strikt arbetslinje i försörjningsstödet
- Bidragstak, för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag
- Kvalificering till de svenska ersättningssystemen
- Kortad a-kassa och aktivitetsstöd

Förstajobbet-anställning så fler kan lära sig jobbet på jobbet
- 12 000 kronor skattefritt när man lär sig jobbet på jobbet
   
Integrationsplikt för nyanlända
- 100 timmars samhällsorientering, med samhällstest
- Utbildningsplikt för nyanlända som saknar färdig grundskoleutbildning 
- Ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd
- Ökade aktivitetskrav under etableringstiden samt i försörjningsstödet

Sänkt skatt för pensionärer och seniora medarbetare
- Sänkt skatt för 1,4 miljoner pensionärer med årsinkomster under 360 000 kronor
- Skattesänkningen uppgår till upp till 2 500 kronor per år
- Lägre skatt på att jobba mer redan från 64 år
- Sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare

Nolltolerans mot dåliga skolor
- En timme mer undervisning per dag i lågstadiet och mer matematik i högstadiet

Att arbetsmarknaden stärks i en högkonjunktur är helt naturligt. Dessutom styrde regeringen hela det första året på en alliansbudget. Men idag har vi inte längre en arbetsmarknad, utan två. Det finns en jobbskillnad mellan inrikes- och utrikesfödda som motsvarar 100 000 människor. Den jobbklyftan måste bort och svenskt jobbskapande måste stärkas. Vi upplever att dessa frågor inte tas på allvar, utan man fortsätter att beskatta arbete, företag och företagens förutsättningar. För oss i Norrbotten är detta speciellt allvarligt med tanke på vår stora export och stora avstånd.

När Stefan Löfven nu besöker Norrbotten hoppas vi att han talar om hur han och hans parti har tänkt sig hur detta på sikt skall kunna stärka den här landsändan. Inte minst när konjunkturen vänder, för det vet vi all att den kommer att göra. Förr eller senare.

Linda Frohm
Förbundsordförande 
Moderaterna Norrbotten 
 
Läs hela inlägget »

Antalet våldtäkter ökar liksom antalet sexuella övergrepp. Det är en utveckling som måste brytas och vi kan inte ha annat än nolltolerans när det gäller brott i allmänhet men särskilt sexualbrott.
Var och en som går ut en kväll för att roa sig, eller för att gå hem från jobbet eller vänner en sen kväll har rätt att känna sig trygg och säker.
Moderaterna står upp för varje människas rätt att känna sig trygg, oavsett var man bor. Vi moderater kräver helt enkelt nolltolerans mot övergrepp.
Vår regering kallar sig feministisk. Samtidigt styr de ett land där var tredje kvinna känner sig otrygg. Där var tionde kvinna inte vågar gå ut på kvällarna på grund av otrygghet. Och där två av fem kvinnor i åldrarna 20 till 24 år oroar sig för att bli överfallen eller misshandlad. Så här kan det inte få fortsätta.
Alla som bor i Sverige ska kunna lita på tryggheten. Ingen ska behöva ta en omväg hem på kvällen eller fundera på att avstå från att gå på festival, se sin favoritartist eller att ge sig ut på en joggingtur. Sverige ska vara tryggt. För alla. Moderaterna vill därför se hårdare tag mot de som försöker beröva människor från friheten och tryggheten.
En synlig, tillgänglig och effektiv polis är själva grunden för ett tryggt samhälle. Det är också den främsta garanten för att olika typer av brott så långt som möjligt förhindras. Sverige behöver därför minst 25 000 poliser och de ska ha förutsättningar att göra sitt jobb, därför vill vi höja polisernas löner och se till att de får starkare skydd mot angrepp.
Tjejer och kvinnor ska inte tvingas ändra sina vanor och beteenden för att kunna känna sig trygga. Natten är din – även i Norrbotten.

Linda Frohm
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Moderaterna i Norrbotten vill se kraftfulla vårdreformer för att förbättra tillgängligheten inom vården och stärka den katastrofalt dåliga ekonomin för en hållbar sjukvård i framtiden. Sjukvården i Norrbotten har aldrig varit dyrare än vad den är idag och dessutom aldrig erbjudit norrbottningarna så lite vård, skriver moderaterna Mattias Karlsson och Linda Frohm.

Socialdemokraterna har genom misskötsel, inkompetens och frånvaro av nödvändiga vårdreformer styrt regionskutan till skattehöjningar, ekonomiskt kaos och återkommande nedläggningar och centraliseringsiver. Den senaste tidens utveckling kring Kiruna och Kalix sjukhus är tydliga exempel på Socialdemokraternas vägval i sjukvården.

Socialdemokraterna började i regeringsställning med att montera ner en av de viktigaste nationella satsningar som gjorts för att förbättra tillgängligheten i vården, kömiljarden. Den som alliansregeringen införde och som bidrog till att halvera vårdköer i Sverige. Nu är väntetiderna i vården de längsta sedan mätningarna påbörjades.

Vården ska vara trygg och fungera för alla. Socialdemokraterna utlovar mer nära vård med kortare köer. Men hur skall det gå till? Politiken hittills är ett underkännande präglat av en mycket stor passivitet och senfärdighet. Inte ens den stenhårda kritiken från revisorerna väljer man att lyssna till.

Moderaterna i Norrbotten sitter däremot inte passiva och tänker definitivt inte vänta på att Socialdemokraterna ska ta sig an sitt ledarskap för vården. Det finns inte tid för det.
Inför valet 2018 avser Moderaterna i Norrbotten söka stöd för att utveckla framtidens nära vård genom att bygga ut primärvården, koncentrera vård för hög kvalitet och patientsäkerhet samt stödja utvecklingen av fler digitala vårdformer och tjänster. De fem sjukhusen skall utvecklas genom att resurserna blir mer lättrörliga och snabbt kan flyttas dit de behövs. De täta skotten mellan divisioner och avdelningar måste bort.

Väntetiderna och köerna är inte värdiga och måste arbetas bort. Klarar inte Region Norrbotten av att leverera vård i tid så skall man vara patienten behjälplig att söka finna den vården någon annanstans i landet. Vi vet att stora regionala skillnader i väntetider och köer inte är någon slump. De sex landsting/regioner med sämst utfall är dessutom alla styrda av Socialdemokraterna.

Det handlar om fler närakuter, anpassa öppettider efter behov och införa samordningsansvar för listade patienter så att man alltid vet vart man ska vända sig. Därtill ska stor vikt läggas vid kontinuitet. Patient och anhörig ska ha en fast vårdkontakt att kunna vända sig till. Den mobila hemsjukvården för de mest sjuka äldre skall ingå som en betydande del i den nära vården.

Värdig vård i livets slutskede är en mycket viktig fråga för oss moderater. God tillgång till palliativ vård ska finnas i hela länet. Vi vill att man i länet skapar ett Hospice med specialiserad vård för de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede.

Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap för att vända vårdutvecklingen, minska växande vårdköer och stärka den nära vården samt vända den ekonomiska utvecklingen.
Patienter och patientsäkerhet ska alltid sättas främst tillsammans med vårdpersonalens arbetsmiljö.

Vi måste bli länets mest attraktiva arbetsgivare. Inte bara den största.
 
Allt detta, ovan nämnda, kräver konkreta vårdreformer nu. Inte imorgon.
Socialdemokraterna har visat tydligt att de totalt saknar förmågan och viljan att göra rätt
val framåt.
 
Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags för det nu.

Linda Frohm
Förbundsordförande Moderaterna Norrbotten
Mattias Karlsson
Regionråd i opposition (M)
 

Läs hela inlägget »

Maria Stenbergs anförande om den strategiska planen och budget i regionfullmäktige, den 20 juni, var cirka
10 minuter uteslutande av floskler utan förankring i sin praktiska politik.
Listar några av dem här nedan:

Vi skall bygga attraktiva arbetsplatser
Verkligheten – Personalen vädjar om stöttning i vardagen, avdelningar stängs och hotas av stängning på grund utav att personalen har en dålig arbetsmiljö.

Det går bättre för Region Norrbotten
Verkligheten – Man höjde alltså skatten 2016 med hela 625 miljoner och använde redan samma år 400 miljoner för att balansera sina egna underskott. Trots detta och skarp kritik från revisionen så talar man i väldigt nöjda brösttoner om att allting nu är mycket bättre.

Vi har kontroll på kostnadsutveckling
Verkligheten - 1,7 miljarder i underskott i hälso- och sjukvården sedan 2011.
Förväntat underskott för 2017 är ytterligare 300 miljoner.

Alla norrbottningar skall kunna ta del av sjukvården jämlikt
Verkligheten – Köerna ökar kraftigt och vårdens tillgänglighet är under kraftigt hot.

Kostnader och intäkter måste vara i balans
Verkligheten -  Inte någon har väl missat hur bristfälligt s-majoriteten har hanterat ekonomin de senaste åren. Trovärdigheten i detta borde vara i princip noll.

Det är med en förbluffande frånvändhet från verklighetsbilden som Maria Stenberg och Socialdemokraterna ger sin syn på sjukvården i Norrbotten. Ingen skall förledas att tro på att Socialdemokraterna kommer att ändra på någonting. Centraliseringarna kommer att fortsätta, köerna kommer att fortsätta att öka och ekonomin kommer fortsatt att försämras fram tills dess att Socialdemokraterna tar till det enda verktyg man har i sin verktygslåda. Nämligen skattehöjning. En kvalificerad gissning är att den kommer redan 2019.
 
Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Flygskatten är ett stort hot mot den verksamhet som Luleå Tekniska Universitet bedriver. En stor del av universitets studenter kommer från regioner utanför Norrland. Låt oss inte bestraffa dessa för att de väljer att söka sig till Norrland

Luleå Tekniska Universitet bedriver forskning och utbildning inom många områden där det idag råder stor kompetensbrist på arbetsmarknaden. Exempelvis kommer det inom några år vara en brist på över 50 000 ingenjörer i Sverige. Universitet innehar idag en av landets större tekniska fakulteter. Det förslaget till flygskatt som har presenterats skulle göra det mindre attraktivt att välja att utbilda sig till ingenjör vid campus i Luleå.
 
Det är idag redan kostsamt att resa mellan hemorter utanför norrlandsgränserna. För Luleåstudenter skulle en flygskatt innebära ett påslag på ungefär 25 procent av priset för flygbiljetter. Det skulle alltså bli ungefär 320 kronor dyrare för en student från Malmö att resa från Luleå. Tåg är ingen fullvärdigt substitut då restiderna i många fall är orimligt långa och priserna är i många fall betydligt högre.
 
De vinster för klimatet som flygskatten tänkt medföra tycks utebli. Enligt det betänkande som överlämnats från utredningen till finansdepartementet beräknas en flygskatt minska nyttjandet av inrikesflyg med cirka 3 procent. Flyget står idag för ungefär 1 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxidekvivalenter. Skatten medför således att utsläppen kommer minska med max ett par promille från dagens nivåer. Det är därför inte speciellt svårt att se att förslaget enbart är plakatpolitik som inte gör några större vinster för miljön.
 
Att rädda vårt klimat bör självfallet vara en prioriterad fråga men det bör också ske genom återgärder som faktiskt gör skillnad. Exempelvis bör vi istället göra det mer lönsamt att plugga genom att ta bort de straffskatter som finns på högre utbildning. Det skulle främja innovationer och teknisk utveckling som på riktigt skulle resultera i utveckling på klimatområdet.
 
Luleå är på många sätt drivande i den tekniska utvecklingen även utanför universitetens lokaler. På senare år har Luleå etablerat sig som något av ett IT-kluster med stora satsningar på exempelvis serverhallar för Facebook.
 
Låt oss ta vara på studenter och ge dem förutsättningar och inte hinder.
Det är så vi skapar tillväxt i norrland.
 
Ina Djurestål
Riksordförande Moderata Studenter
 
Baran Calisir
Ledamot av Moderata Studenters riksstyrelse

Läs hela inlägget »

I 80 år har Jägareförbundet haft hand om det allmänna uppdraget kring viltvård i Sverige. Men nu tycks Miljöpartiet använda EU som bräckjärn för att frånta förbundet den uppgiften. Om Socialdemokraterna inte sätter stopp för dumheterna hotas hela den svenska folkrörelsemodellen.
Att ta ifrån Jägareförbundet det allmänna uppdraget är att öppna Pandoras ask. Alla organisationer som får bidrag från staten för att utföra arbete i det allmännas intresse riskerar att drabbas.
Det allmänna uppdraget får Jägareförbundet från staten för att på ideell basis sköta delar av den praktiska jakt- och viltvården. Det är ett uppdrag som förbundet har skött i 80 år utan anmärkningar från tidigare regeringar, och som dessutom finansieras genom avgifter som jägarna själva har betalat in.
 
Översyn istället för försvar
I somras lämnades det in ett klagomål till EU-kommissionen. Den klagande påstod att det allmänna uppdraget ska betraktas som ersättning för tjänster snarare än bidrag och att det därför bör upphandlas i enlighet med EU:s bestämmelser för offentlig upphandling.
Regeringen kunde då ha försvarat det allmänna uppdraget och frågan hade varit ur världen.
I stället lät regeringen meddela att den ska skulle göra en översyn, som skulle vara klar innan årets slut, men som fortfarande pågår.
 
Tafatt agerande
Regeringens tafatta agerande i frågan beror på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är splittrade och inte kan komma överens. Det är inte första gången Miljöpartiet använder sig av EU som bräckjärn för att försvåra för svenska jägare.
Det är illa nog att de gör det i enskilda jaktfrågor som när det kommer till vargjakten, men den här gången riskerar regeringens agerande att få komplikationer långt bortom det allmänna uppdraget.
Om regeringen landar i att uppdraget ska upphandlas innebär det att samma regler kommer att gälla för andra liknande icke-vinstdrivande organisationer, som får bidrag från staten för att utföra uppgifter som är av allmänintresse.
 
Drabbar folkrörelsen
Genom översynen öppnar regeringen Pandoras ask. Landar regeringen i att det allmänna uppdraget ska upphandlas kommer EU-kommissionen inte att nöja sig med det.
Då kommer även andra organisationer, som tar emot bidrag på liknande sätt, att påverkas.
Detta skulle drabba alltifrån Naturskyddsföreningen, som precis som Jägareförbundet får bidrag ur Viltvårdsfonden, till RFSU, Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet, som alla får bidrag efter beslut från regeringen, att använda för ett angivet syfte i allmänhetens tjänst.
Vi talar alltså om stora delar av det Folkrörelsesverige, som särskilt Socialdemokraterna så ofta säger sig vilja värna.
 
Bidrag på 40 miljarder
De totala bidragen och transfereringarna från offentlig sektor till ideella föreningar och övriga organisationer omfattar varje år mer än 40 miljarder kronor.
Krav på upphandling skulle öka den administrativa bördan för alla inblandade eftersom staten i förväg behöver identifiera vilka åtgärder och arbetsprogram organisationer måste följa.
Det skulle bli mycket svårt för organisationerna att utföra det arbete som i dag görs av dem i det allmännas intresse och kostnaden för skattebetalarna skulle skjuta i höjden.
 
MP jagar jägare
Vi vet att Miljöpartiet, som i frågan om licensjakten på varg, gärna tar chansen att sätta dit jägarna så fort de får chansen.
Att Socialdemokraterna däremot inte sätter ned foten är djupt oansvarigt. Det är dags att regeringen slutar ducka, kommer överens och tar strid för den svenska modell och det ideella engagemang som fungerat så väl under så lång tid.
 
Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker
Åsa Coenraads (M)
Riksdagsledamot

Läs hela inlägget »

Flyttar Nordea förloras över 8 miljarder i skatteintäkter. Det motsvarar ungefär 21000 sjuksköterskor.
Med all önskvärd tydlighet påminns vi nu återigen om att det är jobb och företagande som lägger grunden för vår gemensamma välfärd.
Politiskt är detta ett haveri. Noteras bör att det finns politiker som välkomnar detta och tycker det är bra att Nordea flyttar sitt huvudkontor. Ett helt obegripligt resonemang. Vi måste höja blicken och fundera på konsekvenserna. Sverige behöver fler företag, fler jobb och fler huvudkontor och inte minst fler skattebetalare - inte färre. Gör om. Gör rätt.

Läs hela inlägget »

Trots att svensk ekonomi just nu går bra, så finns ett utanförskap som hotar vår sammanhållning. Det syns tydligast i den jobbklyfta som går mellan inrikes och utrikes födda och att närmare en miljon människor lever på bidrag i stället för att arbeta. Otryggheten blir allt mer utbredd och för få brott klaras upp. Sverige påverkas av det försämrade säkerhetsläget.
I Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2017 möter vi dessa problem med ett reformpaket om 37 miljarder kronor för jobb och trygghet:
Det ska alltid löna sig att jobba.Moderaterna vill sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster. Tillsammans med att vi ökar kraven på att göra rätt för sig är det den största jobbreformen sedan 2006. Skattelättnaden skulle innebära att en normalinkomsttagare får behålla nära 500 kronor mer varje månad. Att på detta sätt göra det mer lönsamt att arbeta väntas bidra till 14 000 fler jobb på lång sikt. I arbetet med att göra de svenska bidragen mer rättvisa ingår bland annat att införa ett bidragstak och att man som ny i Sverige successivt ska kvalificera sig in i välfärden genom arbete.
En trygg välfärd med stärkt ekonomi för äldre.För alla pensionärer som har inkomster mellan 120 000 och 360 000 kronor om året sänker vi skatten med upp till 2 500 kronor per år. Äldre ska även känna sig välkomna att stanna kvar på arbetsmarknaden. Vi gör det därför mer lönsamt att arbeta för seniora medarbetare samt sänker kostnaderna för att anställa äldre. Genom höjd kvalitet och ökad tillgänglighet ska vi se till att Sverige har en vård och omsorg i världsklass. Med mer undervisningstid och fler skickliga lärare stärker vi kunskaperna i skolan.
Trygghet att lita på.Vi satsar på minst 5 000 fler poliser och höjda polislöner. Säkerhetspolisen ges nödvändiga verktyg för att motverka terrorism och vi stärker polisens nationella insatsstyrka, FRA samt Must. Vi vill satsa ytterligare 8,5 miljarder kronor på försvaret över fyra år samt inleda arbetet för att Sverige ska gå med i Nato.
Ingenting är viktigare för vårt land än att fler arbetar och att fler jobb skapas. Genom reformerna i vårmotionen tar vi betydande steg för att nå våra jobbmål: att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda samt att en halv miljon nya jobb ska skapas till år 2025.
Stefan Löfvens regering saknar det ledarskap och den handlingskraft som krävs för att ta sig an Sveriges utmaningar. Därför behövs en ny moderatledd alliansregering med kraftfulla reformer för jobb och trygghet. Arbetslinjen behöver utvecklas. Inte avvecklas.

Krister Hammarbergh,
riksdagsledamot från Norrbotten (M)

Läs hela inlägget »

40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Och många äldre lider av ofrivillig ensamhet. Det är helt oacceptabelt. Det är skamligt att äldre inte får den mat och det sällskap de behöver för att leva ett gott liv. Äldres ofrivilliga ensamhet måste brytas.
Vi måste bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Ensamhet leder till känslor av utanförskap och isolering och gör människor olyckliga.

En stor risk i samband med äldres ofrivilliga ensamhet är undernäring, felmedicinering och att många äldre upplever sig tvingade att besöka sjukhusens redan hårt belastade akutmottagningar, eftersom den nära vården och omsorgen inte är tillräckligt utbyggd och tillgänglig i delar av Sverige. Betydande delar av hälso- och sjukvården samt socialtjänsten med äldreboende och hemtjänst går på knäna i dag.

En ny rapport byggd på statistik från Senior alert, det nationella kvalitetsregistret och Socialstyrelsen, visar att närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Därtill att fler än 117 000 riskerar att drabbas av undernäring. I vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Det är helt oacceptabelt. Det är skamligt att äldre inte får den mat och det sällskap de behöver för att leva ett meningsfullt och gott liv.

Socialstyrelsens nya rapport Öppna jämförelser 2016 – vård och omsorg om äldre visar på omfattande kvalitetsskillnader mellan olika kommuner. Därtill att till exempel endast drygt 4 av 10 äldre är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds inom äldreomsorgen. Och knappt 4 av 10 äldre som har hemtjänst upplever ett positivt bemötande och känner trygghet med hemtjänsten. Det duger inte.

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är idag ungefär 2 miljoner människor som är över 65 år. Det handlar om var femte person i Sverige. Under år 2016 var det drygt 166 800 personer över 65 år i ordinärt boende som hade regelbundet tillgång till en eller flera insatser av hemtjänst. Därtill drygt 83 400 personer över 65 år som bodde i permanenta särskilda boendeformer.

Ensamhet är någonting vi alla gemensamt kan hjälpa till att försöka motverka. Vi vill se ett Sverige där alla kan mötas. Det ska finnas goda möjligheter till social samvaro för såväl äldre som kan och väljer att bo kvar hemma som alla dem med olika former av äldreomsorg.
För att bryta äldres ofrivilliga ensamhet föreslår vi bland annat följande:

  • En förstärkt satsning på kompetensförsörjning och kontinuitet i äldreomsorgen. Vi föreslår ytterligare 400 miljoner kronor de kommande fyra åren.
  • En satsning på att fler äldre ska kunna få komma ut i friska luften och vara i sällskap med andra. Vi föreslår 40 miljoner kronor i syfte att prioritera arbetet att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Det handlar bland annat om att se över och öka antalet kontaktpunkter och mötesplatser för äldre.
  • Att ett måltidslyft ska genomföras i äldreomsorgen såväl inom äldreboenden som i hemtjänst, med fokus på vällagad mat som kan ätas i sällskap med andra. Vi föreslår en satsning på 120 miljoner kronor för att påbörja ett metodiskt arbetssätt för att höja måltidernas kvalitet.

I Sverige ska äldre behandlas med respekt. Den har de förtjänat genom att ha byggt upp vårt gemensamma land. Äldres ofrivilliga ensamhet är ovärdig. Den ska vi motverka. Vi bryr oss om varandra. Det är en av våra styrkor i Sverige. Det ska vi ta tillvara på när vi fångar upp allt det engagemang och den viljan som finns för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet.

Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson (M), riksdagsledamot
Katarina Brännström, riksdagsledamot (M) socialutskottet med ansvar äldrefrågor
Margareta Pålsson , ordförande Moderata Seniorer (M)

Läs hela inlägget »

Under tisdagen presenterade regeringen sin vårbudget. Den är en fortsättning på Socialdemokraternas arbets- och tillväxtfientliga politik, med högre skatter på företagande och arbete. Något som slår hårt mot Sverige och Norrbotten.
- Jag kan konstatera att av varje krona som regeringen satsar på företagen, så tar de tio tillbaka, förklarar Linda Frohm (M), förbundsordförande för moderaterna i Norrbotten. Sverige måste vara ett land och Norrbotten ett län som företag och entreprenörer vill flytta till, inte något som företag tvingas flytta ifrån.

– Att straffbeskatta människor och företag som arbetar hårt för att bidra till vårt gemensamma välstånd är fel, både moraliskt och ekonomiskt. Det går inte att höja skatterna i all oändlighet för till slut försvinner incitamenten för företag att verka och människor att arbeta. Norrbotten och Sverige behöver fler skattebetalare, inte högre skatter, fortsätter Linda Frohm.

- Regeringens prognoser är en "skönmålning" av verkligheten. De stärkta statsfinanserna handlar snarare om tur med konjunkturläget. Regeringen saknar även svar på hur fler nyanlända ska komma i arbete. Det är ambitionslöst och lättsinnigt av regeringen, säger Linda Frohm, som också påtalar varför det är så tyst om de aviserade skattehöjningarna. Regeringen döljer dem väl i budgeten.

– Klyftan på arbetsmarknaden vidgar sig, säger Linda Frohm. Antalet utrikesfödda arbetslösa har ökat betydligt jämfört med samma tid förra året. Jag önskar att regeringen tog frågan på ett mycket större allvar än vad man gör.

- Moderaterna vill något annat. Vi vägleds av att jobben måste bli fler och att jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste bort. Lyckas vi inte med detta kommer stora mängder människor permanent att hamna i utanförskap, som på lång sikt är mycket skadligt för ett land. Vi vill därför stoppa regeringens skattepålagor på avstånd, arbete och företagande. Vi måste se till att det alltid skall löna sig att arbeta. Får man en löneökning eller tar ett extra pass på jobbet så är en anständighetsnivå att man åtminstone får behålla minst hälften av den ansträngningen.

- Positivt är trots allt att regeringen efter påtryckningar från bland annat Moderaterna väljer att höja anslagen till Polisen och Försvarsmakten. Av dessa vigs 60 miljoner kronor till att stärka det civila försvaret i kommuner och landsting. Det gläder mig att regeringen prioriterar kommunernas krisberedskapsarbete, säger Linda Frohm (M). Jag har lyft behovet av att stärka Norrbottens motståndskraft i tider av kris och krig i flera olika sammanhang, och jag hoppas att regeringens ställningstagande nu ska leda till en förstärkning av Norrbottens krisberedskap.

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Leif Pettersson, Fredrik Lundh-Sammeli, Ida Karkiainen, Emilia Töyrä och Linus Sköld.
Det är de socialdemokrater som länets väljare gett förtroendet att i Sveriges riksdag företräda deras förhoppningar om ett starkare Norrbotten.

Väljarna har på detta sätt investerat tungt i Socialdemokraterna och gett partiet inte mindre än fem av nio mandat från länet. Dessutom äger man landsbygdsministerposten, genom Sven-Erik Bucht.
En naturlig fråga är hur många som egentligen hade förväntat sig att Socialdemokraternas riksdagsledamöter från länet, skulle vara beredda att släppa igenom nästan vad som helst, oberoende av hur mycket det skadar Norrbotten.
För det är precis exakt vad som sker nu.
Senaste året har den s-ledda rödgröna regeringen jobbat med en av de mest Norrbottensfientliga skatterna i någonsin; den så kallade kilometerskatten. En skatt på de avstånd, rätt och slätt, något som det finns gott om här i länet.
Inte vid något tillfälle, under hela tidsperioden som förslaget utreddes, yttrade länets socialdemokratiska riksdagsledamöter någon som helst kritik. Detta trots vetskapen om de enorma konsekvenserna för företagande, jobb och ekonomisk tillväxt i länet.
Utredningen, lades tack och lov senare ned – då lät det annorlunda. Det var så dags då…
Historien upprepar sig nu när Socialdemokraterna bestämt sig för att låta privatpersoner och företag i norra Sverige stå för notan för förbättrade relationer inom regeringen. Miljöpartiet ska få ytterligare en tillväxtfientlig symbolfråga, i detta fall den så skadliga flygskatten.
Miljönyttan som företrädare för regeringen låtsas som att den existerar, är i själva verket högst marginell. Rent av mycket, mycket liten. Skatten slår dessutom med samma kraft mot de flyg som går på fossilt bränsle som de som går på miljövänligt bränsle. Hängde det på miljönyttan, så torde det vara bättre att ge ökade incitament till de flygbolag som faktiskt ställer om till förnybart?
Det här kommer kosta svenska jobb, det kommer kosta norrbottniska jobb och det kommer att försämra den svenska ekonomin. Det kommer att kosta den norrbottniska idrottsrörelsen ökade resekostnader i miljonklassen och det kommer att innebära att människor från Norrbotten i många fall kommer tvingas resa ner till Köpenhamn för anslutningsflyg ut i världen. Erika Mattsson, vd, Swedish Lapland Visitors Board, låter dessutom meddela att det kommer att skapa jättestora problem för besöksnäringen utanför storstäderna. Inte minst i norra Sverige. Inte minst i Norrbotten.
När det verkligen hettar till och Norrbottens bästa står på spel – då är tystnaden total från de fem socialdemokratiska riksdagsledamöterna från länet och landsbygdsminister Bucht.
Utanpå det ovan nämnda, läggs ökade skatter på arbete och inkomst, drivmedel och förslag på en chockökning av fordonskatten… Tystnaden är fortsatt total och den kirurgiska precisionen på vilket sätt man angriper Norrbotten får stillatigande fortsätta.
När Löfven avser att genom symbolpolitik försvåra för människor och företag att leva, bo och verka i Norrbotten – då sker det utan protest, trots att det är ett utav Norrbottens två viktiga ben som Löfven håller på att kapa. Detta är ett stort svek mot länets befolkning.
Det är dags att jobba för en ny regering.

Linda Frohm
Förbundsordförande – Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Revisorerna kritiserar skarpt de brister i styrning och intern kontroll som finns i organisationen. Skarpa skrivningar riktas även mot den svajiga ekonomin och den dåliga uppföljningen.
En stark oro uttrycks då de åtgärder som man föreslagit för att hålla budget inte är tillräckligt bra.
- Trots 625 miljoner i skattehöjning 2016. Hela 1 krona och 16 öre extra för varje intjänad hundralapp för varje arbetande norrbottning och för varje norrbottning med pension, så lever man alltså inte upp till minimikravet i kommunallagen. Nämligen en ekonomi i balans. Det fattas 78 miljoner som ska återställas senast 2018. Det är en osannolik nonchalans mot skattebetalarna i Norrbotten. Den nya Region Norrbotten behöver ett parti som inte bara säger att man tar ansvar för ekonomin utan också gör det, säger Mattias Karlsson, M.

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Regionrådet Maria Stenberg kallade till en ny regionstyrelse efter protesterna från oppositionen kring besluten om röntgenläkarna på Kalix och Kiruna sjukhus. Vid det nya mötet togs sedan precis samma beslut som för ett par veckor sedan, dvs. att de skall läggas ned. Denna typ utav förändringar behöver inte passera igenom regionfullmäktige, enligt Maria Stenberg.

– Vi moderater ser detta som en strukturell förändring. Att man väljer att försöka dribbla bort det här, på det är sättet, är såväl förbluffande ansvarslöst och mycket dåligt. Den moderata inställningen är att frågor av den här digniteten, självklart inte skall hastas igenom i styrelsen, utan hanteras av regionfullmäktige, säger Mattias Karlsson (M).

– Vi är övertygade om att dessa förändringar skapar stora ojämnheter i vårdkvalitén. Vi kommer nu att överklaga detta till förvaltningsrätten, säger Mattias Karlsson (M).

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Den nya flygskatten handlar i huvudsak om signalpolitik, den är dålig för Norrbotten, Sverige och den fortsatta utvecklingen för flyget. Samtidigt är den faktiska påverkan på miljön mycket liten.
Att socialdemokraterna, men förmodligen mest Miljöpartiet, i regeringen vill införa skatten är konstigt eftersom så många remissinstanser, inte bara kommunerna, utan även många av de statliga myndigheterna och näringslivet sagt att det inte är en bra idé. Man uppnår inte den önskade klimateffekten med skatten utan kommer bara förstärka skillnaderna för de delar av Sverige som är beroende av flyget.

Att försöka minska utsläppen är rätt väg att gå, skatten går inte den vägen. Den föreslagna skatten tar inte hänsyn till hur bränsleeffektivt flygplanet är, hur lång flygsträckan är och vilket bränsle planen framförs på utan alla resor blir lika dyra. I nuläget kommer vi få betala 160 kronor mer per stockholmsresa, oavsett om flygmaskinen är effektiv eller inte. Kostnaden för en interkontinental utlandsresa blir än dyrare och det innebär att en resa utanför Europa för en trebarnsfamilj blir 2 150 kronor dyrare. Redan nu signalerar flygbolagen att de flyttar långfärdsflygningarna till Köpenhamn och Helsingfors för att slippa skatten. Varje resa kommer äta upp en procent av en students budget vilket gör Piteå och Luleå till mindre attraktiva studieorter.

Det finns flera sätt att göra resorna mer miljövänliga. Plan kan antingen använda mindre bränsle eller använda ett miljövänligare sådant, eller både och. Flygplan kan byggas med mindre vikt och motorer kan effektiviseras. Sen 2000-talets början har bilar gått från runt 1 liter per mil i snitt till en nivå där många bilar kommer under en halv liter. Det pågår en snabb utveckling av alternativa bränslen för kommersiell flygtrafik. I Sverige är restprodukter från skogsindustrin den råvara som i dagsläget är mest intressant. Dessa bränslen går att blanda, i nuläget upp till högst 50% för kommersiella flygningar men i framtiden kan det bli mer.

För en norrbottning är tåget inget alternativ. Ett endagarsmöte i Stockholm med tåg som färdsätt innebär som bäst 14 timmar restid per väg med bristfällig sömn samt att man gör bäst i att packa varma kläder och extra matsäck. Ska någon form av skatt till måste hänsyn tas till att alla delar av landet inte har några resval, förutom isolering vilket inte är bra i sig.

Norrbotten och resten av norra Norrland skulle kunna undantas eller så kan skatten differentieras och mer knyta an till den miljöpåverkan flyget har.

Att resa och se världen är i grunden något bra. Målet för de som tror på människans utvecklingsförmåga måste alltid vara att ge fler möjligheten att resa och se världen. Detta samtidigt som vi utvecklar tekniken och minskar utsläppen.

Den föreslagna flygskatten gör att färre norrbottningar får se världen och skatten hjälper inte miljön – därför bör den inte heller införas.

Daniel Bergman, ordförande Moderaterna i Piteå
Jonas Grafström, tidigare vice riksordförande Moderata studenter

Läs hela inlägget »

Ett litet exportberoende land som Sverige kommer alltid att ha begränsad möjlighet att påverka utvecklingen i omvärlden. För att stärka svensk konkurrenskraft i en allt hårdare konkurrens med andra länder är det därför viktigt att bedriva rätt politik här på hemmaplan.

Att regeringen nu föreslår uppemot 20 miljarder kronor i skattehöjningar, att lägga till de mer än 40 miljarder kronor i höjda skatter på jobb och tillväxt som redan genomförts, är skadligt för Sverige. En företagarfientlig politik drabbar inte bara enskilda företag utan i förlängningen hela ekonomin och vår gemensamma välfärd. Regeringen vill till exempel beskatta transporter hårdare genom såväl flygskatt som kilometerskatt. I ett stort och glest befolkat land som Sverige, där vi är beroende av långväga transporter av varor och människor skulle en sådan politik få stora negativa konsekvenser.

En generell flygskatt skapar inga incitament för flygbolagen att använda biobränsle mer än flygfotogen när beskattningen av bränslena är lika. Tidigare erfarenhet från Danmark och Nederländerna visar dessutom att en nationell flygskatt bara leder till att flyglinjer flyttas till andra länder utan att utsläppen minskar. Det enda som skulle ske med en nationell svensk flygskatt är att arbetstillfällena blir färre och vår konkurrenskraft försämras. Danmark och Nederländerna har försökt med flygskatt men bägge länder har tagit bort den.

Under mandatperioden kommer regeringen dessutom att lägga fram ett nytt förslag om kilometerskatt som riskerar att slå hårt mot den svenska basindustrin som är mycket beroende av tunga transporter. Regeringen har dessutom höjt skatten på drivmedel och beslutat att göra bensinen dyrare flera år framöver. I brist på realistiska alternativ till vägtransporter blir dessa inte färre men däremot ökar kostnaderna, vilket i slutändan drabbar konsumenterna.

Till detta ska läggas förslag om nya så kallade 3:12-regler som slår särskilt hårt mot små och medelstora företag. Vi har lyssnat till många entreprenörer och de är oroliga över Sveriges utveckling men känner inte att regeringen tar deras oro på allvar.

Dagens högkonjunktur kommer inte fortsätta hur länge som helst och därför är det nu som reformer borde genomföras. Företagsklimatet måste förbättras och den svenska konkurrenskraften stärkas. Regeringens skadliga förslag leder till ökade kostnader och gör det svårare att driva företag. Detta måste stoppas och ersättas med en politik som gör det enklare att starta och driva företag.

Sverige behöver en ny regering.

Linda Frohm (M),
Ordförande länsförbundet i Norrbotten samt ledamot i partistyrelsen och företagarrådet
Ulf Kristersson (M),
Ekonomisk-politisk talesperson
Jörgen Warborn (M),
Ordförande moderata företagarrådet

Läs hela inlägget »

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överens om att tillföra ytterligare 500 miljoner kronor till försvaret redan i vårändringsbudgeten för 2017.

Medan regeringen tidigare avfärdat förslag om mer pengar som anslagsbingo har Moderaterna tagit säkerhetsläget på allvar och varit pådrivande i att stärka försvaret. Resursökningarna som presenteras i dag är i enlighet med det förslag Moderaterna presenterade tidigare i år och ett viktigt steg på vägen, men betydligt mer kommer att behövas.

Säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats. I en orolig tid och omvärld behöver Sveriges försvar stärkas. Moderaterna har drivit på för ytterligare resursökningar utöver de förstärkningar som beslutades inom ramen för försvarsuppgörelsen 2015. Nu blir det resursökningar till svenskt försvar redan i vår. Det är glädjande att regeringen och försvarsministern gått oss – och ytterst Försvarsmakten – till mötes, säger Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson.

Moderaterna har sedan januari varit tydliga med att det krävs höjda anslag i enlighet med den uppgörelse som träffats i dag. Nu har vi säkrat förstärkningar i vårbudgeten, men vi moderater kommer driva att ytterligare förstärkningar görs även 2018 med Försvarsmaktens budgetunderlag som viktig grund. I de fortsatta förhandlingarna kommer vi moderater att göra allt vi kan för att få regeringen att ta försvaret på det allvar som krävs och satsa därefter, avslutar Hans Wallmark.

Tillskott i vårändringsbudgeten om 500 miljoner kronor till försvaret kan bland annat innebära:

*Ökade resurser till kommuner, landsting och länsstyrelser för att intensifiera planeringen för 
  höjd beredskap och ytterst krig inom ramen för totalförsvarsplaneringen
*Ökade resurser till MSB för arbetet med informations- och cybersäkerhet
*Ökad beredskap och tillgänglighet i Försvarsmakten
*Förstärkning stridsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga
*Ökad fordonsanskaffning
*Försvarsekonomin på längre sikt kommer att bli föremål för diskussioner inom ramen för
  Försvarsberedningen där riksdagens alla åtta partier ingår.

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Socialdemokraterna beslutade vid regionstyrelsen den 1 mars om borttagning av röntgenläkarna vid Kalix och Kiruna sjukhus. Trots otillräcklig konsekvensanalys av tidsaspekten rörande patientsäkerheten och de eventuella besparingarna man önskar sig uppnå, driver man på beslutet.

Moderaterna, tillsammans med övriga oppositionen, motsatte sig förslaget.

- Detta kan få mycket stora och olyckliga konsekvenser för patienterna när en behandling tar för lång tid. Som exempel så behandlar man fall av stroke med propplösande behandling i de flesta fall. Med röntgenläkare på plats kan behandling ges direkt, eftersom han kan ställa diagnos direkt i datortomografens skärm. Vidare, så får det konsekvenser för många svårt sjuka i livets slutskede som många gånger samlar på sig vätska i buken med svåra smärtor som följd. Med detta förslag finns ingen röntgenläkare som kan sätta in dränage med hjälp av ultraljud. Det är ovärdigt att behöva skicka denna patientgrupp med sjuktransport till Sunderbyn, förklarar Mattias Karlsson (M).

- Den otillräckliga konsekvensanalysen leder en osökt fram till denna frågeställning.
Vad blir kostnaden för den stora utbyggnaden av sjuktransporter, när patienter nu istället ständigt skall flyttas mellan sjukhusen, hela tiden? Detta är något man inte tittat på. Man har inte en aning om detta kommer att generera några besparingar överhuvudtaget, säger Mattias Karlsson (M).

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Norrbotten är är en betydande del av Sverige, som med sin gruv- och skogsnäring och vattenkraft utgör en förutsättning för att hela landet ska leva.

Det gör oss moderater alltmer bekymrade att regeringen föreslår skatter som drar isär landet och i synnerhet de delar av landet, där avstånden är långa och behoven av effektiva och tillgängliga transporter är avgörande.

Förslaget om en nationell flygskatt som presenterats är ett hårt slag mot Norrbottens län och även hela Norrland. Till det läggs indexreglerad höjning av skatten på bensin och diesel, samt försämrade reseavdrag, vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för transporter av varor och tjänster. Ansvarig minister menar att det är "för billigt" med bensin, trots att man höjer skatterna på bensin och smyger in en årlig indexhöjning av bensinskatten.

Det är med stor oro som vi ser att regeringen väljer att införa skatter som slår hårdast mot oss i Norrbotten, där merparten av dessa pengar används för infrastruktur i södra delarna av landet.

Statsminister Stefan Löfven berättar gärna om hur han vill få ihop stad och land. I praktisk handling gör han det rakt motsatta. Löfven gör som han alltid gör. Han har en otroligt lättsam inställning till sanningen. Han arbetar istället med kirurgisk precision med att göra det omöjligt för människor att leva och verka i den här delen av landet.

Regeringen överger Norrbotten och den socialdemokratiska riksdagsbänken tiger i tystnad och låter det hela ske, helt öppet. Inte ett ord av kritik. Det är beklämmande, för att uttrycka sig milt.

Vi moderater har länge anfört att ett globalt handelssystem med utsläppsrätter, med flyget inkluderat, är det mest rättvisa och mest effektiva, för att minska klimatpåverkan.
Att höja den tillåtna vikten på lastbilar är positivt och här kan regeringen agera skyndsamt då det förberedande arbetet redan är gjort. Denna näring, likt många andra näringar kommer gynnas storligen av detta.

Statsminister Stefan Löfven (S) talar gärna om samarbete, men vad S gjort i praktiken är att ägna ett årtionde åt att låtsats som att den ”nödvändiga” förflyttningen från världens högsta till världens näst högsta skatter, ställt hela samhället på ända – och att allt blir i sin ordning igen bara man återtar förstaplatsen.

Norrbottningarna förtjänar någonting bättre än en förljugen socialdemokrati som lever på gamla meriter. Det här länet behöver en moderatledd regering.

Linda Frohm,
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten 

Läs hela inlägget »
Jag tycker det är tråkig att vi ständigt misstänkliggörs kring vårt syfte med att bryta låsningarna i riksdagen. Det är inte fortsatt rimligt att låtsas som att ett av riksdagspartierna inte existerar.
Vi vill inte regera tillsammans med SD.
Vi vill inte heller ha något samarbete om budget.

Vad det vi sagt innebär, är att vi är beredd att föra samtal med dem. Som vuxna människor plägar att göra, även med meningsmotståndare.
Särbehandlingen av SD är inte hållbar. Deras position är inte bra. Det vi förespråkar skulle också medföra att de granskas som alla andra partier i riksdagen, säger Linda Frohm, förbundsordförande för moderaterna i Norrbotten.
Vi samtalar ju idag med Vänsterpartiet. Jag har respekt för att allianskollegor landar i andra slutsatser om SD. Men vi vill gå till val gemensamt i Alliansen. Jag känner i grunden ett starkt stöd för att ta tag i Sveriges och Norrbottens samhällsproblem, säger Linda Frohm.
Läs hela inlägget »

Moderaterna har ett brett reformpaket för att stärka svensk polis och säkerställa att Sverige ska ha en trygghet att lita på. 2 000 nya poliser, fler civilanställda, bättre utrustning, ökad förmåga att arbeta mot nya former av brott samt högre polislöner ska lägga grunden för en bättre fungerande och mer effektiv polis. För att Sverige ska ha en trygghet att lita på behövs en effektiv och välfungerande polis. Svensk polis behöver fler kollegor, höjda löner och bättre utrustning, säger Krister Hammarbergh.

- Den frustration många inom poliskåren nu ger uttryck för måste lyssnas in och tas på allvar. Att ge polisen bättre förutsättningar att göra sitt jobb och klara upp fler brott är prioriterat för Moderaterna.

Reformer för att stärka svensk polis i Moderaternas budgetmotion för 2017:

2 000 fler poliser
Polisväsendet förstärks med 2 000 nya poliser. Satsningen ska särskilt riktas till områden med stor otrygghet och allvarlig brottslighet och till att öka bemanningen i glesbefolkade områden för att säkerställa rimliga utryckningstider.

Fler civilanställda inom Polismyndigheten
Polismyndigheten får ökade resurser för fler civilanställda. Polismyndigheten bör prioritera och följa upp att fler civilanställda i praktiken medför fler poliser i yttre tjänst.

Utrustningslyft för bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet
Polisen ska ha tillgång till modern utrustning som är anpassad efter respektive tjänstgöring och individ. Därför föreslås ett utrustningslyft riktat till svensk polis. Polismyndigheten ansvarar för vilken typ av utrustning de avsatta medlen ska användas till, men utrustning till poliser i yttre tjänst ska prioriteras.

Insatser mot moderna mängdbrott
Polisen ska vara rustad för att möta moderna mängdbrott, såsom IT-relaterad brottslighet och bedrägerier. Därför föreslår en resursförstärkning av Polisens förmåga och kapacitet att utreda och klara upp den här typen av brott.

Utökat utrymme för att höja polisernas löner
Sammantaget ger de avsatta medlen under budgetperioden utrymme att göra en första justering av polisens löner och höja dessa med i genomsnitt 2 000 kronor per månad.

Läs mer om reformerna i bifogad PM.
Kontaktuppgifter Krister Hammarbergh

Krister Hammarbergh (M)

Läs hela inlägget »

Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Det är orimligt och det är på tiden att vi ändrar på det. EU-parlamentariker Christoffer Fjellner, M, har därför föreslagit att gårdsförsäljning ska tillåtas genom att gårdar och mikrobryggerier görs till ombud för Systembolaget. Det är ett förslag som varken hotar Systembolagets monopol eller bryter mot EU-rätten. När frågan nyligen diskuterades i riksdagen försökte Gabriel Wikström att reducera frågan till att handla om praktiska detaljer. Tyvärr verkar det för Wikströms del dock handla mer om förmynderi och ideologiska skygglappar än om det påstådda hotet mot Systemets monopol.

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Vi från moderaterna vill utveckla, inte avveckla närsjukhuset i Kalix. I början av februari träffade vi verksamheten för att tillsammans vara en del i en plan för trygghet och kompetent vård för alla i Östra Norrbotten. Trots att en konsekvensanalys saknas kring detta förslag så har vi själva gjort bedömningen att det tidigare förslaget inte är genomförbart. En nedläggning av intensivvårdsplatser och avveckling av narkosläkare omöjliggör ett bra akut omhändertagande och kommer allvarligt att försämra patientsäkerheten för medborgarna i östra Norrbotten. Nu verkar det som att den styrande vänstermajoriteten har lyssnat och backar från sitt ursprungliga förslag. Det välkomnar vi.

Mattias Karlsson (M)
Regionsråd i opposition
Linda Frohm (M)
Förbundsordförande

Läs hela inlägget »
Foto: Fredrik Wennerlund Foto: Fredrik Wennerlund

Sverige är på väg åt fel håll och därför behöver vi nu en stark politik som ger svar på de utmaningar som vi människor upplever i vardagen. Vi behöver ett samhälle där utanförskapet minskar och där arbete alltid skall löna sig och där tryggheten för människor är en självklarhet. 

Jag har full respekt för att våra samarbetspartier, Centerpartiet och Liberalerna i alliansen, säger nej till ett budgetsamarbete innan nästa val just nu. Ett genuint samarbete bygger på respekt och klarar av det faktum att man inte alltid är överens om allt. Samtidigt vill vi från Moderaterna vara tydliga med att vi anser att regeringen för en skadlig politik för Sverige och Norrbotten.

Nästa höst kommer förslagen om bankskatt, flygskatt, skatt på arbete och en kilometerskatt för tung trafik att bli verklighet. Detta är inte bra för Sverige och direkt skadligt för Norrbotten. Detta kan vi inte bara låta ske utan att kraftfullt markera att vi inte sympatiserar med dessa förslag. Vi måste komma tillrätta med de problem som finns här och nu. En gemensam alliansbudget skulle vara det första steget på rätt väg.

Moderaternas förslag är nu att aktivt söka stöd hos alla riksdagspartier för en alliansbudget. Vi vill vara mycket tydliga med att vi vill regera Sverige i en Alliansregering och att vi är beredda att ta det ansvaret. Att ta det ansvaret innebär att lägga fram sin egen politik utan att hamna i låsningar på grund av en rädsla för vem eller vilka som röstar med.

Moderaterna vill vara tydliga.
Det vet nu väljarna. Det känns bra.

Linda Frohm,
förbundsordförande Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Sverige har en regering som vill stärka politikernas makt och minska människors frihet. Friskolor och privata vårdcentraler riskerar att försvinna, det kommer att fortsätta läggas ofinansierade förslag och skatterna kommer att höjas tills näringslivet knappt kan andas längre.
En ansvarig opposition måste göra allt för att försöka stoppa detta. Vi moderater är less på låsningarna. En gemensam alliansbudget skulle vara stort steg i rätt riktning.

Den som tror att det blir mindre av turbulens efter nästa val tror fel. SD måste hanteras vare sig man vill det eller inte. KD kan åka ut och Vänsterpartiet kan få ännu större makt över våra liv och plånböcker.

Media och andra undrar nu hur moderaterna kan dela värderingar med ett parti som piskar igång antisemitiska strömningar och hur man kan ta stöd av ett parti som har en medeltida inställning till jämställdhet?" Men...

Var har det framkommit att M nu delar värderingar med SD? Ingenstans. Vi har varit tydlig med att vi varken vill bilda regering med eller förhandla om budget med SD.

Även S-regeringen får regelbundet stöd av SD i riksdagen; vartannat förslag stöttades av SD under 2015/16 och när Tomas Eneroth (S) fick frågan: ”Struntar ni i att lägga förslag för att ni vet hur SD kommer att agera?” svarade han: ”Det var det dummaste jag har hört, det skulle aldrig förekomma."(SvD 6/6 -16).

Men om man inte har makt har man ingen makt – och kan varken förändra skolan eller integrationen. Vad spelar det för roll vad som står i de egna pamfletterna om man inte har majoritet för att få igenom några av idéerna? Svar: Ingen roll alls.

Vi moderater vill vara tydliga med att saker och ting nu har gått för långt. Vi vill se så att så mycket av moderat och allianspolitik som möjligt blir genomförd och det så snart som möjligt. Att vi nu är tydliga med det, känns bra.

Linda Frohm
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter