Regeringen har kommit överens med Liberalerna och Centerpartiet om att återinföra den automatiska indexeringen av diesel- och bensinskatten som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort i sin budget. 

Detta innebär att bensinskatten kommer att höjas med 15 öre. Mattias Karlsson moderat riksdagsledamot från Norrbotten, är mycket kritisk till höjningen.

- Det här skadar Norrbotten, det skadar Norrland, landsbygden och alla de som varje dag är beroende av bilen, säger Karlsson. Inte nog med att regeringen höjer skatten på diesel och bensin, så chockhöjer man även fordonskatten för över 300 000 bilägare. 

- Den här delen av Sverige behöver inte mer pålagor och skatter på avstånd. Vi behöver istället sänka skatterna på bilen och de färdmedel som vi är nödd och tvungna att använda oss av i vardagen.

Text: Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »
En av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för Norrbottens utveckling är att bli mer inkluderande och mer jämställda. Det måste bli en självklarhet att flickor har samma rättigheter och möjligheter som pojkar. Vi måste våga tro att våra beslut och vårt arbete kommer innebära att våra döttrar har samma makt som våra söner att forma sitt eget liv. 

Världen, EU, Sverige och vi i Region Norrbotten kan mer. När det europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) mäter med ett jämställdhetsindex som verktyg får EU i sin helhet pinsamt lågt resultat på drygt 66, medan Sverige hamnar i topp på 82,3. Det ska vi vara stolta över - men allt annat än 100 är ojämlikt. Dessutom så får vi inte glömma att Sverige ligger sämst i Europa på en av indikationerna, nämligen jämlikheten inom Hälso- och sjukvård. 

Många stora politiska beslut har tagits genom åren, vi har faktiskt redan idag förutsättningar att klara målet fullt ut, men då måste jobbet göras. Vi har redan 1948 antagit FNs deklaration om mänskliga rättigheter, i första artikeln står det klart och tydlig: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, den skrivelsen räcker i allt väsentligt, att vi sedan under Carl Bildts tid som stadsminister 1994 röstade igenom propositionen för Jämställdhet- Delad makt -delat ansvar innebär ytterligare steg framåt. Nu har vi dessutom Agenda 2030 som beslutsstöd där mål 10 handlar om minskad ojämlikhet. Detta sammantaget innebär att vi har de politiska besluten, nu måste vi operationalisera, med andra ord göra. Vi kan inte arbeta med jämställdhet på måndagar och andra frågor på övriga dagar, det handlar inte om att producera rapporter eller skriva policy. Vi måste jämställdhetsintegrera – helt enkelt föra in värderingar, arbetssätt och en vilja att förändra i det dagliga arbetet. 

Jag är därför stolt över att Region Norrbotten numer är en modellregion. Det innebär att vi för in en arbetsmetod som ger oss kunskap om var vi befinner oss idag och ser till att vi genom benchmarking med andra regionen och ett strategiskt arbete ökar jämställdhet och minskar ojämlikhet. Detta arbete är nödvändigt och måste hela tiden genomsyra vår politik. Vi kommer inte att lyckas till 100% över natten och det kommer att krävas att vi alla gemensamt gör det vi kan. Regionen, kommuner och politiska beslutsfattare har ett stort ansvar för att resultaten ska bli bättre, men det är bara vi Norrbottningar som tillsammans vid köksbord, på fester, i klassrum, på arbetsplatser, på nätet och i alla sociala sammanhang kan göra den riktiga skillnaden. Skillnaden som gör Norrbotten ännu attraktivare att leva och bo i. 
 
Linda Frohm (M)
Regionråd Norrbotten  
Läs hela inlägget »

Det behövs snusförnuft inom tobakspolitiken. Därför säger vi ja till effektiva åtgärder för att minska rökning, men nej till förbud och klåfingriga regler för snuset. Tobaksrökning är en av de absolut främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. Rökning ökar risken för en lång rad sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdom, typ 2 diabetes samt inte minst KOL och lungcancer. Dessa och andra negativa hälsoeffekter av tobaksrökning är välbelagda och leder i Sverige till årligen 10 000 dödsfall samt att omkring 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar.
 
För att minska rökningen och dess mycket allvarliga konsekvenser vill vi moderater ta flera steg framåt. Bland annat vill vi se fler rökfria miljöer, särskilt för barn och unga, samt säkerställa bättre kontroll och tillsyn av handeln och vi värnar snuset som inte alls har samma negativa hälsoeffekter som röktobak.

När riksdagen nu fattade beslut om S-MP-regeringens förslag till ny tobakslag sa vi därför bland annat ja till att införa rökförbud på lekplatser, idrottsplatser liksom på busshållplatser och tågperronger. Vi sa också ja till att införa tillståndsplikt för tobakshandlare vilket är en lagskärpning som vi moderater länge efterfrågat. Vi reserverade oss dock mot beslutet att införa rökförbud även på uteserveringar. Redan idag har många restaurangägare frivilligt infört rökförbud men att tvinga fram rökförbud på uteserveringar menar vi är ett oproportionerligt stort ingrepp. Det vi dock är allra mest kritiska till i regeringens tobakspolitik är attackerna mot snuset.
 
Att röka är livsfarligt vilket motiverar en mycket stram lagstiftning. Att snusa är det knappast inte. Tvärtom pekar våra svenska erfarenheter på att snuset bidragit till att minska de tobaksrelaterade
skadorna. Många svenskar har fimpat och istället valt det betydligt mindre skadliga snuset. Idag har Sverige EU:s lägsta tobaksrelaterade dödlighet.
 
Mot denna bakgrund är vi skarpt kritiska till att S och MP med stöd av V vill detaljreglera snuset och till och med lagstifta om hur många prillor en snusdosa ska innehålla. En seriös tobakspolitik måste beakta olika produkters just olika skadeverkningar och utforma lagstiftningen därefter. Det gör varken S, MP eller V. Snusförnuftet har dock vunnit i riksdagen. Med Moderaterna i spetsen har en riksdagsmajoritet bland annat stoppat förslaget om att förbjuda självbetjäning av snus. Snusare ska även fortsättningsvis själva kunna plocka och välja sin snusdosa. Därmed slipper också handlare höga kostnader för att bygga om sina butiker. Det ska också fortsatt vara möjligt att köpa snus över nätet. En möjlighet som regeringen i praktiken ville slå undan benen för genom att förbjuda näthandlarna från att visa bilder på sina produkter.

Mattias Karlsson (M)
Riksdagsledamot, Norrbottens län (M)
 
Johan Hultberg (M)
Ledamot av riksdagens socialutskott

Läs hela inlägget »

Enligt den gymnasieamnesti som Socialdemokraterna och ytterligare några partier röstade igenom, så frångår lagen principen om att man måste kunna styrka sin identitet för att få uppehållstillstånd via studier.

Utöver detta avkrävs en vandelsprövning. Problemet är att man inte kan göra en vandelsprövning på någon som har en oklar identitet.    

Migrationsdomstolen i Malmö riktar nu stark kritik mot den nya gymnasielagen och menar att den brister i delen om hur en asylsökande ska bekräfta sin identitet och de meddelar nu att man inte tänker tillämpa den nya ”gymnasieamnestilagen”.

Det här är verkligen ett underkännande av lagen som bara har gällt i sex dagar innan domstolen konstaterade att den inte kan tillämpas. Slutsatsen är ju att den måste rivas upp.  Det är ett underkännande av svensk rättssäkerhet.

Mattias Karlsson(M)

Läs hela inlägget »

Just nu har Sverige den lägsta polistätheten på tio år. Samtidigt upplever vi stora problem med utländska stöldligor runt om i landet. Andelen tillgreppsbrott som begås av utländska stöldligor har eskalerat under senare år och dessa ligor bedöms ligga bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i landet. Så kan det inte fortsätta. Sverige och Norrbotten ska inte stå öppet för den här typen av brottslighet. 
Den fria rörligheten inom EU är i grunden bra. Men den för också med sig problem i form av gränsöverskridande brottslighet. Det här försvårar polisens arbete och inte sällan drabbas människor i deras vardag. Ofta i form av inbrott eller stölder som begås av utländska ligor.
Det handlar om en brottslighet med hög organisationsgrad där ligorna har utvecklat en väl uppbyggd logistik och förmåga för hantering av stöldgods. Det som stulits förs snabbt ut ur landet och rättssystemet har svårt att komma åt problemet. 
Samtidigt är straffen alldeles för låga i de fall någon lagförs och döms för ett inbrott. Kombinationen av låga straff och få poliser gör Sverige oerhört attraktivt för utländska stöldligor.  
Det vill Moderaterna ändra på. Vi inser att situationen kräver en rad nya åtgärder.
Därför vill vi skärpa straffen för inbrott och avskaffa dagens form av mängdrabatt. Detta kommer i praktiken att leda till mer än dubbelt så långa fängelsestraff för den som döms för att ha begått flera inbrott.
Men vi vill också att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas i fler fall än i dag. Brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska kunna leda till utvisning även om återfallsrisk inte föreligger. Det skulle bland annat träffa den som, enligt dagens regler, döms för grov stöld.
Våra straffskärpningar ska även kombineras med fler poliser samt ökade resurser och befogenheter till Tullverket. Tulltjänstemännen bör omedelbart ges befogenhet att stoppa och genomsöka fordon som påträffats med misstänkt stöldgods.
Staten har ett grundläggande ansvar att värna medborgarnas trygghet och säkerhet. Det ska gälla i hela Sverige och för alla typer av brott. Även så kallade vardagsbrott. En moderatledd regering kommer att värna det ansvaret. Vi är beredda att vidta konkreta åtgärder för att Sverige inte ska uppfattas som attraktivt för utländska stöldligor.

Tomas Tobé (M), Rättspolitisk talesperson 
Linda Frohm  (M), Länsförbundsordförande Norrbotten

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter