Ingen skall behöva dö i ensamhet

Enligt statistik från Svenska Palliativregistret, så har det mellan kvartal 3-2016 och kvartal 3-2017 totalt avlidit 513 personer på sjukhus i Norrbotten. Av dessa så dog 116 personer i ensamhet utan närvaro av varken anhöriga eller personal.
Andelen som är ensamma i livets slutskede är långt mycket högre på sjukhusen jämfört med exempelvis ett äldreboende. I en stressig arbetsmiljö där överbeläggningar är en regel snarare än ett undantag så saknas det utrymme för något så viktigt som mänsklig kontakt. Vården är alldelens för inriktad på att bota patienter, vilket göra att tiden för att trösta och lindra är bortrationaliserad. Detta innebär att det inte finns någon vid sidan om sängen som håller i hand och pratar lugnande med patienten. Till viss del handlar detta om resursbrist men det är även en kompetensfråga. Sjukhusen har mycket att lära av den palliativa specialistvården om smärtlindring, att bemöta närstående och att identifiera döende människor. Det finns många framgångsrika exempel på sjukhus där man har arbetat mer systematiskt med dessa frågor och där andelen som dör i ensamhet drastiskt har minskat. På vissa håll i landet samverkar man med Röda Korset och deras engagerade volontärer, som kan vara ett stöd i att kunna erbjuda tröst och samtal för patienter som befinner sig i livets slutskede. Moderaterna föreslår därför i en motion, Regionfullmäktige besluta:
Att uppdra åt Regionstyrelsen att låta ta fram en handlingsplan som syftar till att ingen skall behöva dö i ensamhet vid Region Norrbottens sjukhus.

Mattias Karlsson (M) 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter