Det behövs större ansträngningar och en hoppfullhet i det politiska uppdraget

Vägs ände är nådd och den socialdemokratiskt ledda majoritetens åtgärder i regionen för att hejda en framtida skenande kostnadsutveckling och korta köerna, fungerar helt enkelt inte. Man menar förvisso att det nu ser bättre ut än på länge och det gör det också, men… I skenet av 2016 års skattehöjning på 625 miljoner så vore det synnerligen förbluffande om man inte, i alla fall på kort sikt, kom till rätta med underskotten. Mer behöver sannerligen göras.

Ett effektivare samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommunerna är nödvändigt. Det politiska ledarskapet måste ta sitt ansvar och ge chefer och ledare i verksamheten befogenheter att styra och leda. Majoritetens neddragningar på i huvudsak sjukvårdsrelaterad verksamhet samt de centraliseringar som beslutats om har vi mött med kraftigt motstånd. Sjukvården är ett prioriterat område och det är där kraften och resurserna i regionens arbete skall läggas. Givetvis måste även de regionala utvecklingsfrågorna hanteras med seriositet och den varsamhet som de förtjänar. De är mycket viktiga, för de lägger egentligen hela grunden för en ekonomisk hållbarhet över tid i hela regionen. Norrbottningarna förväntar sig dock att sjukvården prioriteras mer än idag och det är deras skattemedel vi har att respektera och hantera.

Idag har vi en utveckling, där framförallt vårdpersonalen, inom vissa divisioner och områden sliter ut sig. De avslutar sina anställningar och lösningarna med inhyrd personal ökar hela tiden. Nyligen gick till och med regionrådet, Maria Stenberg, i opposition mot sin egen politik, då man äntligen övermannats av det faktum som vi så länge har belyst.

Konsekvensen av majoritetens politik är brutal. Vi har idag bland Sveriges längsta vårdköer och allting talar för att de kommer att bli ännu längre om denna majoritet får fortsätta styra. Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att personalen helt enkelt ska springa ännu fortare och ännu mer. Det kommer givetvis inte att fungera.
När inte den ansvariga politiska ledningen lyckas att göra det attraktivt att jobba inom sjukvården i Region Norrbotten, blir risken mycket stor att nyrekryteringen blir svår och att patienterna ytterst drabbas. En ytterligare konsekvens av detta blir en större belastning i sjukhusvården och på akutmottagningarna. Patientsäkerheten är redan i dag hotad. Om detta vittnas det nästan dagligen av sjuksköterskor, läkare och media.

Den här utvecklingen beror på ett svagt och kortsiktigt politiskt ledarskap som undvikit att ta ansvar för att leda hälso- och sjukvården under lång tid. Ett politiskt maktinnehav, utan uppehåll, har skapat en bortskämd, trött och idélös socialdemokrati som helt saknar viljan att pröva nya lösningar.

För att nå en ekonomi i balans och komma tillrätta med köer och tillgänglighet, krävs en rad kraftfulla åtgärder, men det finns tydliga skiljelinjer mellan majoriteten och Moderaterna när det gäller synen på dessa. Vi kan konstatera en slående idélöshet när det gäller att komma tillrätta med sjukvårdens stora utmaningar med dålig ekonomi, växande vårdköer och en personal som känner en stor frustration över känslan att inte räcka till.

Från Moderaterna har vi i många år kommit med förslag till förändringar för att långsiktigt komma till rätta med regionens utmaningar. I det läget vi är i nu ser vi från Moderaterna framför allt tre strategier som vi vill betona i detta kritiska skede för att vända utvecklingen.

Dessa är i korthet:
1. Att Region Norrbotten blir Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare. Vilket skulle innebära att sjukvården kan rekrytera den personal som behövs och undvika dagens behov utav hyrpersonal.

2. Effektivare samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommunerna. Moderaterna vill se en organisation som tar ansvar för helheten, för att patienterna inte ska ramla mellan stolarna. Detta reducerar kostnaderna och minskar lidandet för patienter och anhöriga.

3. Det politiska ledarskapet måste ta sitt ansvar. Chefer och ledare i verksamheten måste ges befogenheter att styra och leda verksamheten, men även avkrävas det ansvar som mandatet ger dem. I dag finns det stora brister i förutsättningarna att utöva det nära ledarskapet. För moderaterna är det inte bara viktigt, utan ett krav, att befogenheter och ansvar hör ihop.

Blickar vi lite längre fram kvarstår det stora problemet, den politiska majoritetens avsaknad av den förändringskraft som krävs för att utveckla och förbättra sjukvården. Vi konstaterar att det behövs en ny politik och ett nytt politiskt ledarskap för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomin, personalen och vårdens utveckling och utmaningar.

Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags för det nu.

Linda Frohm, Kalix (M) - Förbundsordförande
Mattias Karlsson, Luleå (M) - Regionråd i opposition
Gunilla Wallsten, Piteå (M)
Monica Hedström, Gällivare (M)
Henrik Wikström, Boden (M)

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter