M: Ovärdigt med ensamma undernärda äldre

40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Och många äldre lider av ofrivillig ensamhet. Det är helt oacceptabelt. Det är skamligt att äldre inte får den mat och det sällskap de behöver för att leva ett gott liv. Äldres ofrivilliga ensamhet måste brytas.
Vi måste bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Ensamhet leder till känslor av utanförskap och isolering och gör människor olyckliga.

En stor risk i samband med äldres ofrivilliga ensamhet är undernäring, felmedicinering och att många äldre upplever sig tvingade att besöka sjukhusens redan hårt belastade akutmottagningar, eftersom den nära vården och omsorgen inte är tillräckligt utbyggd och tillgänglig i delar av Sverige. Betydande delar av hälso- och sjukvården samt socialtjänsten med äldreboende och hemtjänst går på knäna i dag.

En ny rapport byggd på statistik från Senior alert, det nationella kvalitetsregistret och Socialstyrelsen, visar att närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Därtill att fler än 117 000 riskerar att drabbas av undernäring. I vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Det är helt oacceptabelt. Det är skamligt att äldre inte får den mat och det sällskap de behöver för att leva ett meningsfullt och gott liv.

Socialstyrelsens nya rapport Öppna jämförelser 2016 – vård och omsorg om äldre visar på omfattande kvalitetsskillnader mellan olika kommuner. Därtill att till exempel endast drygt 4 av 10 äldre är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds inom äldreomsorgen. Och knappt 4 av 10 äldre som har hemtjänst upplever ett positivt bemötande och känner trygghet med hemtjänsten. Det duger inte.

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är idag ungefär 2 miljoner människor som är över 65 år. Det handlar om var femte person i Sverige. Under år 2016 var det drygt 166 800 personer över 65 år i ordinärt boende som hade regelbundet tillgång till en eller flera insatser av hemtjänst. Därtill drygt 83 400 personer över 65 år som bodde i permanenta särskilda boendeformer.

Ensamhet är någonting vi alla gemensamt kan hjälpa till att försöka motverka. Vi vill se ett Sverige där alla kan mötas. Det ska finnas goda möjligheter till social samvaro för såväl äldre som kan och väljer att bo kvar hemma som alla dem med olika former av äldreomsorg.
För att bryta äldres ofrivilliga ensamhet föreslår vi bland annat följande:

  • En förstärkt satsning på kompetensförsörjning och kontinuitet i äldreomsorgen. Vi föreslår ytterligare 400 miljoner kronor de kommande fyra åren.
  • En satsning på att fler äldre ska kunna få komma ut i friska luften och vara i sällskap med andra. Vi föreslår 40 miljoner kronor i syfte att prioritera arbetet att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Det handlar bland annat om att se över och öka antalet kontaktpunkter och mötesplatser för äldre.
  • Att ett måltidslyft ska genomföras i äldreomsorgen såväl inom äldreboenden som i hemtjänst, med fokus på vällagad mat som kan ätas i sällskap med andra. Vi föreslår en satsning på 120 miljoner kronor för att påbörja ett metodiskt arbetssätt för att höja måltidernas kvalitet.

I Sverige ska äldre behandlas med respekt. Den har de förtjänat genom att ha byggt upp vårt gemensamma land. Äldres ofrivilliga ensamhet är ovärdig. Den ska vi motverka. Vi bryr oss om varandra. Det är en av våra styrkor i Sverige. Det ska vi ta tillvara på när vi fångar upp allt det engagemang och den viljan som finns för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet.

Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson (M), riksdagsledamot
Katarina Brännström, riksdagsledamot (M) socialutskottet med ansvar äldrefrågor
Margareta Pålsson , ordförande Moderata Seniorer (M)

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter