Det behövs ett kraftfullt åtgärdspaket mot ungdomskriminaliteten. Brottsligheten bland unga har ökat kraftigt de senaste åren, inte minst ungdomsrån. Idag kan unga som grips för mycket grova brott vara tillbaka på gatan redan samma dag – trots att risken för återfall i brott är uppenbar.
Det skapar otrygghet och skadar människors tillit till rättssamhället. Utvecklingen är tyvärr tydlig: brottsligheten kryper allt lägre ner åldrarna. Gängen rekryterar 10–12-åringar. Unga blir inte bara rånade – de begår också rån. Dagens regelverk inte är anpassat för den här utvecklingen. Men istället för att ta itu med problemen uppvisar regeringen en närmast skrämmande oförmåga.

Moderaterna har presenterat ett batteri av tydliga och effektiva åtgärder som behöver genomföras skyndsamt för att vända utvecklingen. Unga som begår allvarliga brott måste bort från gatan i fler fall än i dag. Att skicka hem dem med en tillsägelse är inte tillräckligt.

I första hand ska unga som begår allvarliga brott omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). I andra hand ska den unge häktas, till exempel om det finns stor risk för återfall. Häktena ska vara anpassade efter ungas behov. Ett omhändertagande enligt LVU innebär stora kostnader, samtidigt som kommunernas ekonomi ofta är under press. Därför bör staten ersätta en viss del av kommunernas kostnader när omhändertaganden sker i syfte att förhindra brott. Det är statens uppgift att upprätthålla lag och ordning.

Dessutom vill Moderaterna tillsätta en utredning om sänkt straffmyndighetsålder från dagens 15 år, och vi vill ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år. Samtidigt måste det förebyggande arbetet stärkas. Ett no entry-program för unga i riskzonen bör inrättas, där myndigheter, föräldrar och skola arbetar tillsammans för att hindra kriminalitet. Och information om unga i riskzonen ska lättare kunna delas mellan socialtjänst och polis.

Unga personers brottskarriärer måste stoppas i tid. Målet är att samhällets skyddsnät ska fånga upp unga i riskzonen långt innan de begår allvarliga brott. Konsekvenserna för de personer som ändå väljer den brottsliga vägen ska vara tydliga, snabba och effektiva. Moderaterna är redo att axla ansvaret och genomföra de reformer som krävs.

Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson
Mattias Karlsson (M), riksdagsledamot Norrbotten

Läs hela inlägget »

Regeringen har kommit överens med Liberalerna och Centerpartiet om att återinföra den automatiska indexeringen av diesel- och bensinskatten som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort i sin budget. 

Detta innebär att bensinskatten kommer att höjas med 15 öre. Mattias Karlsson moderat riksdagsledamot från Norrbotten, är mycket kritisk till höjningen.

- Det här skadar Norrbotten, det skadar Norrland, landsbygden och alla de som varje dag är beroende av bilen, säger Karlsson. Inte nog med att regeringen höjer skatten på diesel och bensin, så chockhöjer man även fordonskatten för över 300 000 bilägare. 

- Den här delen av Sverige behöver inte mer pålagor och skatter på avstånd. Vi behöver istället sänka skatterna på bilen och de färdmedel som vi är nödd och tvungna att använda oss av i vardagen.

Text: Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »
En av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för Norrbottens utveckling är att bli mer inkluderande och mer jämställda. Det måste bli en självklarhet att flickor har samma rättigheter och möjligheter som pojkar. Vi måste våga tro att våra beslut och vårt arbete kommer innebära att våra döttrar har samma makt som våra söner att forma sitt eget liv. 

Världen, EU, Sverige och vi i Region Norrbotten kan mer. När det europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) mäter med ett jämställdhetsindex som verktyg får EU i sin helhet pinsamt lågt resultat på drygt 66, medan Sverige hamnar i topp på 82,3. Det ska vi vara stolta över - men allt annat än 100 är ojämlikt. Dessutom så får vi inte glömma att Sverige ligger sämst i Europa på en av indikationerna, nämligen jämlikheten inom Hälso- och sjukvård. 

Många stora politiska beslut har tagits genom åren, vi har faktiskt redan idag förutsättningar att klara målet fullt ut, men då måste jobbet göras. Vi har redan 1948 antagit FNs deklaration om mänskliga rättigheter, i första artikeln står det klart och tydlig: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, den skrivelsen räcker i allt väsentligt, att vi sedan under Carl Bildts tid som stadsminister 1994 röstade igenom propositionen för Jämställdhet- Delad makt -delat ansvar innebär ytterligare steg framåt. Nu har vi dessutom Agenda 2030 som beslutsstöd där mål 10 handlar om minskad ojämlikhet. Detta sammantaget innebär att vi har de politiska besluten, nu måste vi operationalisera, med andra ord göra. Vi kan inte arbeta med jämställdhet på måndagar och andra frågor på övriga dagar, det handlar inte om att producera rapporter eller skriva policy. Vi måste jämställdhetsintegrera – helt enkelt föra in värderingar, arbetssätt och en vilja att förändra i det dagliga arbetet. 

Jag är därför stolt över att Region Norrbotten numer är en modellregion. Det innebär att vi för in en arbetsmetod som ger oss kunskap om var vi befinner oss idag och ser till att vi genom benchmarking med andra regionen och ett strategiskt arbete ökar jämställdhet och minskar ojämlikhet. Detta arbete är nödvändigt och måste hela tiden genomsyra vår politik. Vi kommer inte att lyckas till 100% över natten och det kommer att krävas att vi alla gemensamt gör det vi kan. Regionen, kommuner och politiska beslutsfattare har ett stort ansvar för att resultaten ska bli bättre, men det är bara vi Norrbottningar som tillsammans vid köksbord, på fester, i klassrum, på arbetsplatser, på nätet och i alla sociala sammanhang kan göra den riktiga skillnaden. Skillnaden som gör Norrbotten ännu attraktivare att leva och bo i. 
 
Linda Frohm (M)
Regionråd Norrbotten  
Läs hela inlägget »

Det behövs snusförnuft inom tobakspolitiken. Därför säger vi ja till effektiva åtgärder för att minska rökning, men nej till förbud och klåfingriga regler för snuset. Tobaksrökning är en av de absolut främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. Rökning ökar risken för en lång rad sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdom, typ 2 diabetes samt inte minst KOL och lungcancer. Dessa och andra negativa hälsoeffekter av tobaksrökning är välbelagda och leder i Sverige till årligen 10 000 dödsfall samt att omkring 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar.
 
För att minska rökningen och dess mycket allvarliga konsekvenser vill vi moderater ta flera steg framåt. Bland annat vill vi se fler rökfria miljöer, särskilt för barn och unga, samt säkerställa bättre kontroll och tillsyn av handeln och vi värnar snuset som inte alls har samma negativa hälsoeffekter som röktobak.

När riksdagen nu fattade beslut om S-MP-regeringens förslag till ny tobakslag sa vi därför bland annat ja till att införa rökförbud på lekplatser, idrottsplatser liksom på busshållplatser och tågperronger. Vi sa också ja till att införa tillståndsplikt för tobakshandlare vilket är en lagskärpning som vi moderater länge efterfrågat. Vi reserverade oss dock mot beslutet att införa rökförbud även på uteserveringar. Redan idag har många restaurangägare frivilligt infört rökförbud men att tvinga fram rökförbud på uteserveringar menar vi är ett oproportionerligt stort ingrepp. Det vi dock är allra mest kritiska till i regeringens tobakspolitik är attackerna mot snuset.
 
Att röka är livsfarligt vilket motiverar en mycket stram lagstiftning. Att snusa är det knappast inte. Tvärtom pekar våra svenska erfarenheter på att snuset bidragit till att minska de tobaksrelaterade
skadorna. Många svenskar har fimpat och istället valt det betydligt mindre skadliga snuset. Idag har Sverige EU:s lägsta tobaksrelaterade dödlighet.
 
Mot denna bakgrund är vi skarpt kritiska till att S och MP med stöd av V vill detaljreglera snuset och till och med lagstifta om hur många prillor en snusdosa ska innehålla. En seriös tobakspolitik måste beakta olika produkters just olika skadeverkningar och utforma lagstiftningen därefter. Det gör varken S, MP eller V. Snusförnuftet har dock vunnit i riksdagen. Med Moderaterna i spetsen har en riksdagsmajoritet bland annat stoppat förslaget om att förbjuda självbetjäning av snus. Snusare ska även fortsättningsvis själva kunna plocka och välja sin snusdosa. Därmed slipper också handlare höga kostnader för att bygga om sina butiker. Det ska också fortsatt vara möjligt att köpa snus över nätet. En möjlighet som regeringen i praktiken ville slå undan benen för genom att förbjuda näthandlarna från att visa bilder på sina produkter.

Mattias Karlsson (M)
Riksdagsledamot, Norrbottens län (M)
 
Johan Hultberg (M)
Ledamot av riksdagens socialutskott

Läs hela inlägget »

Enligt den gymnasieamnesti som Socialdemokraterna och ytterligare några partier röstade igenom, så frångår lagen principen om att man måste kunna styrka sin identitet för att få uppehållstillstånd via studier.

Utöver detta avkrävs en vandelsprövning. Problemet är att man inte kan göra en vandelsprövning på någon som har en oklar identitet.    

Migrationsdomstolen i Malmö riktar nu stark kritik mot den nya gymnasielagen och menar att den brister i delen om hur en asylsökande ska bekräfta sin identitet och de meddelar nu att man inte tänker tillämpa den nya ”gymnasieamnestilagen”.

Det här är verkligen ett underkännande av lagen som bara har gällt i sex dagar innan domstolen konstaterade att den inte kan tillämpas. Slutsatsen är ju att den måste rivas upp.  Det är ett underkännande av svensk rättssäkerhet.

Mattias Karlsson(M)

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter